Nejhodnotnějším a nejzachovalejším typem lesů ve Slavkovském lese jsou lesy rašelinné. Najdeme je na rašeliništích a v jejich okolí, v zamokřených terénních sníženinách nebo v blízkosti pramenišť.

Plošně nejrozsáhlejší jsou ve Slavkovském lese rašelinné a podmáčené smrčiny. Rašelinné smrčiny vznikají na silně zamokřených půdách, kde dochází k rašelinění. Jedná se o řídké porosty smrku ztepilého, v jehož podrostu najdeme především suchopýr pochvatý, brusnici borůvku, vlochyni bahenní, klikvu bahenní a řadu druhů mechorostů, především rašeliníků. Podmáčené smrčiny rostou zpravidla na méně zamokřených půdách a mají celkově zapojenější stromové patro. V bylinném patře roste většinou přeslička lesní, kapraď rozložená nebo papratka samičí, rašeliníky zde najdeme pouze vzácně. Podmáčené i rašelinné smrčiny si můžete prohlédnout například na naučné stezce vedoucí kolem Kladského rybníka.

Nejcennějšími porosty rašelinných lesů ve Slavkovském lese jsou blatkové bory. Převládající dřevinou těchto řídkých lesů je vzácná borovice blatka, která je místy doplněna vtroušenými smrky, borovicí lesní a břízou pýřitou. V keřovém patře v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny, část Lysina se pak vyskytuje vzácný, kleči podobný kříženec kleče a blatky – borovice vystoupavá (Pinus × ascendens nothosubsp. Skalickyi), dosahující výšky kolem 3 m a tvořící místy velice husté porosty. Tento kříženec borovice se na celém světě vyskytuje pouze na čtyřech lokalitách. V bylinném patře blatkových borů jsou hlavními druhy typické druhy rašelinišť, jako je suchopýr pochvatý, borůvka, brusinka, vlochyně, klikva bahenní nebo masožravá rosnatka okrouhlolistá.

Autor fotografií: Přemysl Tájek