Bučiny v minulosti pokrývaly většinu území. Dodnes se s nimi ve Slavkovském lese můžeme setkat, ale jedná se již spíše o fragmenty. Největší a nejzachovalejší bukové porosty najdeme v údolí Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary nebo třeba v lázeňských lesích kolem Karlových Varů. Cennou lokalitou se zachovalými bučinami je přírodní rezervace Holina nedaleko Lázní Kynžvart.

Ve Slavkovském lese najdeme převážně dva typy bučin. Prvním z nich jsou druhově pestré květnaté bučiny, které se vyskytují na výživných půdách. Kromě buku lesního často roste ve stromovém patře i smrk, někdy jedle bělokorá, javor klen a další listnáče. Keřové patro zpravidla nebývá příliš vyvinuto, bylinné patro je naopak druhově velmi pestré - často se vyskytují mařinka vonná, prvosenka jarní, kyčelnice cibulkonosná a devítilistá nebo kokořík přeslenitý. Druhým typem jsou bučiny kyselé, rostoucí na chudém a kyselém horninovém podloží nebo na stanovištích o živiny ochuzovaných jako jsou skalní hrany apod. I zde můžeme kromě buku najít smrk, jedli nebo javor klen, ale bylinné patro bývá výrazně chudší než v prvním případě. Často zde roste jen několik druhů – typicky metlička křivolaká nebo bika hajní.

Autor fotografie: Pavel Jaška