Na vlastním pozemku lze vymýtit drobné porosty kombinací mechanické (sečení) a chemické (herbicidy) likvidace či prostým vytrháním před vysemeněním (netýkavky). Nejúčinnější způsoby likvidace vybraných druhů jsou k dispozici v příručkách. Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin lze nalézt na webu ÚKZÚZ, bývá čtvrtletně aktualizován.

Při masovém výskytu invazních druhů lze využít možnost dotačních titulů na likvidaci:  lesní ekosystémy, bezlesí.

Vyskytují-li se invazní druhy na veřejných prostranstvích či nevyužívaných pozemcích jiných majitelů, je nejvhodnějším postupem kontaktování místně příslušného obecního úřadu, případně kompetentního občasného sdružení.