bolševník velkolepý
6. 9. 2023

Byla vydána Hodnotící zpráva o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole

Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) vydala začátkem tohoto týdne Hodnotící zprávu o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole. Tento zásadní dokument poskytuje rozhodovacím orgánům souhrnné informace o současném stavu biologických invazí a nástrojích, které mohou šíření invazních druhů omezit.

Celý článek O násByla vydána Hodnotící zpráva o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole
pajasan žláznatý
2. 8. 2023

Byly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník

Koncem července Ministerstvo životního prostředí schválilo a vydalo zásady regulace pro dva druhy rostlin z unijního seznamu invazních druhů - bolševník velkolepý a pajasan žláznatý. Bližší podmínky uplatňování zásad regulace budou stanovovány na regionální úrovni místně příslušnými orgány ochrany přírody (krajské úřady, Správy NP, AOPK ČR, újezdní úřady) formou opatření obecné povahy. Realizace opatření stanovených těmito zásadami regulace a opatřeními obecné povahy je zajišťována za účasti vlastníků a uživatelů pozemků.

Celý článek O násByly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník
sršeň asijská
15. 6. 2023

Vláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů

Invazní druhy jsou velkým rizikem pro přírodní ekosystémy i člověka. K zavlékání rostlinných a živočišných druhů mimo oblasti jejich původního rozšíření přitom dochází vlivem lidské činnosti. Opatření Akčního plánu proti šířícím se invazním nepůvodním druhům se budou realizovat v příštích šesti letech společnou aktivitou ministerstev, orgánů státní správy, ale také vědců a odborné i laické veřejnosti.

Celý článek O násVláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů