Péči o přírodu a krajinu lze chápat jako soubor činností, které udržují nebo zlepšují stav chráněných území - management. Nebo také realizaci opatření ve volné krajině. 

To, jak se o CHKO Žďárské Vrchy pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2021 až 2030. 

Realizace těchto opatření znamená základní předpoklad pro zachování přírodních hodnot území. Nejčastěji se jedná o šetrné kosení či pastvu cenných biotopů s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, redukci náletových dřevin, zřizování tůní, ošetření památných a významných stromů nebo podporu druhové skladby v lese.

Realizace opatření ve volné krajině, tedy na území Kraje Vysočina mimo chráněná území, si klade za cíl vytvářet a pečovat o síť zachovalých segmentů kulturní krajiny. Nejčastěji se jedná o fragmenty mokřadních a rašelinných luk, meze či remízky, vodní plochy a významnou zeleň. S pomocí podpory těchto opatření jsou zajištěny předpoklady pro fungování kostry ekologické stability v člověkem silně pozměněném prostředí. Jedná se tedy o významný nástroj s pozitivním přínosem pro přírodu a krajinu regionu.

Významným nástrojem pro zvyšování biodiverzity a ekologické stability území formou realizace uvedených opatření jsou krajinotvorné dotační programy. Prostřednictvím oddělení péče o krajinu zajišťujeme příjem žádostí, administraci, organizační záležitosti a kontrolu provedených opatření. Jedná se zejména o tyto dotační programy:

  • Program péče o krajinu (PPK),
  • Operační program Životní prostředí (OPŽP),
  • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK),
  • Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS).

Kromě výše zmíněných programů resortu MŽP se AOPK ČR podílí různou měrou (stanoviska, posudky) na dotačních programech z evropských fondů v garanci MŽP a MZe. Přehled všech programů týkajících se ochrany přírody a krajiny naleznete na dotačním portálu AOPK ČR.
 
Program péče o krajinu (více na PPK) je určen spíše na realizaci drobnějšího managementu neinvestičního charakteru, např. kosení podmáčených luk, výsadby mimolesní zeleně, podpora přirozené skladby lesních porostů, ošetřování památných a významných stromů, zřizování drobných tůní apod. Z celkového objemu financí se použijí zhruba 2/3 na péči o podmáčené a rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, tj. kosení s odklizením hmoty, redukci dřevinného náletu, aj.

Operační program Životní prostředí nabízí možnost realizace široké škály opatření investiční i neinvestiční povahy i v letech 2021-2027. AOPK ČR je zastřešujícím subjektem pro některé typy projektů specifických cílů 1.3 "klima" a 1.6 "biodiverzita" do 200 tis. EUR, které jsou hodnoceny zjednodušenou metodou vykazování. V rámci opatření 1.3.1. je možné žádat na výstavby a obnovy  vodních nádrží, výsadby dřevin aj. V rámci 1.6 je možné podpořit obnovu a péči o přírodní stanoviště, chráněná území, zprůchodnit migrační bariéry aj. Žádosti je možné podávat na základě výzev, které stanovují konkrétní termíny a podmínky pro jejich předkládání. Více informací včetně harmonogramu výzev, průběžně je aktualizována i webová stránka Operačního programu Životní prostředí.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (více na NPO-POPFK) je dotační program, který podporuje investiční i neinvestiční záměry zaměřené na adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. Dotace je poskytována až do výše 100% celkových nákladů akce. Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli, přičemž podprogramy zaměřené na adaptační opatření v krajině jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. Pro tyto podprogramy jsou sběrným místem regionální pracoviště AOPK ČR. Ostatní podprogramy jsou vyhrazeny pouze pro AOPK ČR nebo správy NP, kterým umožňují realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, záchranných programů atd.

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (dále jen MaS) je určen na zajištění povinností státu při správě pozemků ve vlastnictví státu, slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků a je tedy určen k realizaci opatření jen na pozemcích, ke kterým má příslušnost hospodařit AOPK ČR.

Stráž přírody

Stráž přírody ustanovují dle zákona o ochraně přírody a krajiny ( § 81) a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§ 20) správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a krajské úřady.

Na AOPK ČR a krajských úřadech profesionální strážci až na naprosté výjimky nejsou, ale AOPK ČR má několik desítek zaměstnanců, kteří jsou ustanoveni strážci jako vedlejší činnost v náplni práce. Kromě těchto profesionálů je stráž přírody zajišťována dobrovolnými členy stráže přírody. Ti vykonávají stráž ve svém volném čase a nejsou za ni nijak placení, přesto musejí splnit podmínky, které zákon pro ustanovení členem stráže stanovuje. Dobrovolní strážci mají úplně stejná práva jako profesionální strážci. Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a průkazem strážce nebo zpravodaje. Jako součást oděvu by měli mít nášivku s nápisem STRÁŽCE nebo STRÁŽ PŘÍRODY a nášivku se znakem CHKO nebo logem AOPK ČR.

Stráž přírody dohlíží v terénu na dodržování zákona o ochraně přírody a může např. zjišťovat totožnost osob nebo udělit blokovou pokutu. Nejčastěji však strážci návštěvníkům přírody poskytují informace o chráněném území či chráněných druzích, případně vysvětlují pravidla chování nutná pro zachování zdravé přírody.

Vážní zájemci o dobrovolnou práci ve stráži přírody jsou vítaní. Svůj zájem můžete oznámit na konkrétním ustanovujícím úřadě, tedy správě národního parku, regionálním pracovišti AOPK ČR nebo krajském úřadě.