O chráněnou krajinnou oblast pečujeme různými způsoby: monitoringem a sledováním stavu přírody a krajiny, kontrolou a povolováním podmínek stavební či zemědělské činnosti, přípravou a údržbou návštěvnické infrastruktury a naučných stezek, vzděláváním a pořádáním akcí pro veřejnost i školy, spoluprací s vysokými školami, výzkumnými organizacemi, vlastníky pozemků i obcemi, a zejména zajišťováním ochranářského managementu. To jsou činnosti na podporu přírody, krajiny a jejích obyvatel, jako je například kosení luk a vyřezávání křovin, pastva zvířat, rozrušování drnu, výsadba stromů a další. Ochranářský management je financován z několika národních i evropských zdrojů. Správa CHKO také zajišťuje vyplácení tzv. újem za omezení lesního a zemědělského hospodaření z důvodu ochrany přírody.

To, jak se o CHKO Moravský kras pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2019 až 2028.

Stráž ochrany přírody

Při Správě CHKO Moravský kras působí stráž přírody. Stráž ochrany přírody je ustanovována podle § 81 Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zejména z řad dobrovolných pracovníků. Členy stráže přírody jsou strážci a zpravodajové, vybavení služebním odznakem se státním znakem a průkazem stráže přírody, ve kterém je vymezen obvod jejich působnosti.

Strážci jsou oprávněni:

  • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • ukládat a vybírat blokové pokuty
  • vstupovat při výkonu své činnosti na cizí pozemky
  • pozastavit rušivou činnost ohrožující zájmy ochrany přírody
  • zadržet ke zjištění totožnosti osobu, která byla přistižena při porušování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu PČR
  • požadovat součinnost PČR nebo obecní (městské) policie

Strážci požívají ochrany veřejného činitele.

Aktiv dobrovolných strážců řídí pracovník Správy CHKO Moravský kras RNDr. Antonín Tůma (tel. 951 425 034). Dobrovolní strážci při Správě CHKO Moravský kras mají vlastní internetové stránky i facebookový profil.

Pastva na Macošské stráni.
Jarní výlov.
Kopání tůní.
Péče o přírodu.

Péče o přírodu

Seno v Ostrově.
Trhání orobince.
Úklid proutí v Ostrově.