null Interaktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách v CHKO Moravský kras

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Interaktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách v CHKO Moravský kras

9. 11. 2022

Pesticidy a jejich koktejly mohou představovat riziko zejména pro společenstva citlivá na znečištění. Pro jejich ochranu je potřeba mít k dispozici data z dlouhodobého a pravidelného monitoringu širokého spektra látek. Taková data nově poskytuje interaktivní mapa, která vznikla jako výsledek projektu řešeného vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Moravský kras.

Monitoringu pesticidů v chráněných krajinných oblastech byla donedávna věnována jen malá pozornost. Výzkum vodních zdrojů v CHKO Moravský kras, který probíhal v letech 2018–2021, však potvrdil významné průsaky pesticidů a hnojiv z intenzivně obhospodařovaných polí do krasového podzemí. Zjištění je zásadní, protože pesticidy mohou mít negativní vliv na různé druhy organismů.

V rámci tohoto projektu, který v CHKO Moravský kras probíhal v letech 2018–2021, byly každý měsíc monitorovány povrchové, podzemní a skapové vody na téměř 400 pesticidních látek, včetně jejich metabolitů. Ukázalo se, že velké riziko pro kontaminaci krasového podzemí představují zejména průsaky pesticidních látek a hnojiv z intenzivně obhospodařovaných zemědělských pozemků na krasových plošinách. Tyto látky se erozí dostávaly do závrtů a odtud pak přímo do podzemí.  Po změně zonace CHKO Moravský kras v roce 2019 bylo celkem zatravněno 114 ha orné půdy. Toto opatření se projevilo téměř okamžitě snížením koncentrace některých pesticidů a jejich metabolitů ve skapových vodách. Výsledky projektu č. TH03030178 (Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu) významně přispěly ke změně hospodaření na krasových plošinách. 

Interaktivní mapa, která nyní v rámci projektu vznikla, zobrazuje přehled detekovaných pesticidních látek včetně jejich metabolitů vyskytujících se ve vodních zdrojích v CHKO Moravský kras i to, jakým způsobem se množství těchto pesticidů mění v závislosti na ročním období. Nálezy jednotlivých pesticidů nedosahují sice vysokých hodnot, riziko však představuje celková suma složená ze širokého spektra pesticidů a pomyslný koktejlový efekt. Mapa je určena zejména odborným pracovníkům zaměřeným na hodnocení rizik pesticidů a dalším odborníkům z oblasti ochrany životního prostředí. Výhodou je také její dostupnost – k informacím o výskytu pesticidů a jejich metabolitů ve vodách může mít nyní přístup i široká veřejnost. 

odběr skapových vod v Harbešské jeskyni
Osetí I. zóny vojtěškotravní směsí na Harbešské plošině, foto Pavel Present
Zatravnění kolem závrtu na Harbešské plošině, foto Stanislav Koukal
Zatravnění Ostrovské plošiny nad Amatérskou jeskyní, foto Pavel Present
závrty v říjnu 2022