Jesenická flóra čítá asi 1200 druhů a poddruhů vyšších rostlin, to je více než třetina všech druhů, které v Česku rostou.

Charakter

Flóra Hrubého Jeseníku je charakterizována především jesenickými horskými endemity a glaciálními relikty, jako jsou např. vrba bylinná, vrba laponská, řeřišnice rýtolistá, lepnice alpská, psineček alpský, lipnice alpská a další. Alpínské trávníky charakterizují druhy jako jestřábník alpský, prasetník jednoúborný, ostřice Bigelowova či sasanka narcisokvětá. Typické jsou pro Jeseníky i druhy se subalpínským a supramontánním těžištěm výskytu, např. havez česnáčková, oměj šalamounek, stračka vyvýšená aj.

Krajina CHKO Jeseníky.Krajina CHKO Jeseníky.​​​​​​​Krajina CHKO Jeseníky.Významné druhy rostlin

Na území CHKO Jeseníky je udáván výskyt celkem 144 zvláště chráněných druhů a poddruhů cévnatých rostlin. Z uvedeného počtu 112 recentně se vyskytujících zvláště chráněných druhů je v kategorii kriticky ohrožených zařazeno 41 druhů, v kategorii silně ohrožených je zařazeno 37 druhů a v kategorii ohrožených je 34 druhů. Ve smyslu Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich et Chobot 2017) se zde mimo to vyskytuje či vyskytovalo dalších 11 kriticky ohrožených druhů (CR), 26 ohrožených (EN) a 28 zranitelných (VU), které nejsou chráněny zákonem, často jde ale o druhy mimořádně vzácné, včetně endemické pupavy sudetské nebo druhů, které se v ČR vyskytují pouze v Jeseníkách. Další desítky druhů, regionálně i celostátně významných, jsou řazeny v kategorii téměř ohrožený (NT).

Druhy, které jinde nenajdeme

V CHKO Jeseníky se vedle 5 endemických druhů vyskytuje také celá řada druhů, které v ČR mimo Jeseníky jinde nerostou. Příkladem mohou být psineček alpský, škarda sibiřská, puchýřník sudetský, hořec tečkovaný, devaterník velkokvětý pravý, jestřábník Grabowského, jestřábník moravský, jestřábník huňatý, lipnice alpská, vrba hrotolistá nebo mateřídouška ozdobná sudetská.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rostliny CHKO Jeseníky.Rostliny CHKO Jeseníky.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rostliny CHKO Jeseníky.​​​​​​​Vedle toho se zde vyskytuje i řada druhů, které u nás kromě Jeseníků rostou ještě v Krkonoších – např. huseník sudetský, lepnice alpská, prorostlík dlouholistý fialový, zvonek okrouhlolistý sudetský, řeřišnice rýtolistá, ostřice nejtmavší, ostřice tmavá, ostřice skalní, ostřice pochvatá, hvozdík pyšný alpínský, jestřábník alpský, kopyšník tmavý, rozchodnice růžová, vrba bylinná, vrba laponská, hlaváč lesklý pravý – nebo na Králickém Sněžníku (např. zvonek vousatý, rožec prameništní, ovsíř dvouřízný, jestřábník zlatoblizný), případně jen v Jeseníkách a v obou výše uvedených pohořích – např. sasanka narcisokvětá, řeřišnice hořká Opizova, ostřice Bigelowova, jestřábník omanovitý, kokrhel sličný nebo vraneček brvitý.​​

Rostliny CHKO Jeseníky.Rostliny CHKO Jeseníky.Rostliny CHKO Jeseníky.

​​​​​​​

​​​​​​​