Úvod - Dotace

Program podporuje investiční i neinvestiční záměry na realizaci adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu na vodní, lesní i nelesní ekosystémy. Rezortní organizace MŽP mohou program využít k realizaci opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro oblasti Natura 2000, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Podporu lze využít také k financování monitoringu a podkladových materiálů. Dotace je poskytována na jednoleté i víceleté akce pro širokou škálu žadatelů.

Podprogram

Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000 (115 172)
Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (115 173)
Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu (115 174)
Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu (115 175)
Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu (115 176)
Odborné studie a další podkladové materiály (115 177)

Zdroj financí

Státní rozpočet

Dokumenty

Programový dokument POPFK 2019-2023
Příručka pro žadatele POPFK 2019-2023