Nelesní ekosystémy - Dotace

Podprogram slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být široký okruh zájemců, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč. Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na kterých bude realizovat konkrétní opatření nebo musí mít souhlas majitele. Dotace na opatření může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů akce.

Cíle a oblasti

 • obnova vegetačního krytu
 • péče o dřeviny
 • protierozní opatření
 • regulace šíření invazních druhů
 • šetrné hospodaření na zemědělské půdě
 • úprava stanovištních poměrů
 • zachování a vytváření krajinných prvků
 • zajištění činností souvisejících se správou vodních toků

Typ žadatele

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzická osoba nepodnikající
 • Fyzická osoba podnikající
 • Kraje
 • Neziskové organizace
 • Obce
 • Obchodní společnosti a korporace
 • Organizační složky státu
 • Právnické osoby - ostatní
 • Příspěvkové organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Státní a národní podniky
 • Školy
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Zahraniční právnické osoby

Lokalizace

 • Celá ČR

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast