OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR - Dotace

Zjednodušené metody vykazování (ZMV) výdajů jsou novou a plnohodnotnou metodou pro výpočet způsobilých nákladů projektu oproti metodě skutečně vzniklých nákladů pro projekty do 200 tis. EUR administrovaných AOPK ČR. Žadatel bude žádat o jednorázovou částku na přímé realizační výdaje vypočtenou na základě platných Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (NOO MŽP) a na nepřímé výdaje stanovené paušální sazbou ve výši 7 % z přímých způsobilých realizačních výdajů. 

Jednorázová částka vypočtená podle návodu výše je maximální možná. Dotace, kterou žadatel obdrží, se odvíjí od procentuální výše podpory pro danou podaktivitu. Výčet podaktivit s mírou podpory naleznete v dokumentu „Příjemci podpory ZMV", který je součástí níže dostupných podmínek. Pokud v rámci projektu vzniknou další náklady, musí tyto náklady uhradit žadatel z vlastních prostředků (musí být splněny výstupy projektu). Na uvedené částky má příjemce podpory, po splnění všech dotačních podmínek, nárok bez ohledu na vzniklé reálné náklady na realizaci projektu (např. bez ohledu na skutečně vynaloženou částku).

Celkové způsobilé výdaje:

Jednorázová částka (JČ) dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH)
[když je DPH způsobilá = neplátce DPH] 

JČ dle NOO MŽP + 7 % z JČ
[když DPH způsobilá není = plátce DPH]

Celkové výdaje:

JČ dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH) + NZV ostatní včetně DPH

Výhodou ZMV je to, že příjemce dotace není povinen dokládat poskytovateli dotace skutečné výdaje na základě finančních dokladů a nepředkládá mu ke kontrole ani doklady k veřejným zakázkám. Finanční prostředky jsou propláceny na základě splnění výstupu projektu, který poskytovatel dotace kontroluje v místě jeho realizace (s výjimkou studií a plánů). 

Minimální částka způsobilých přímých realizačních výdajů pro žádost o dotaci je 250 tis. Kč (jednorázová částka bez DPH), pokud není v textu výzvy stanoveno jinak (např. podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů má minimální limit stanovený na 50 tis Kč bez DPH).

Maximální celkové výdaje na projekt (jednorázová částka dle NOO MŽP + DPH + 7 % na nepřímé výdaje + případné nezpůsobilé výdaje) jsou 200 tis. EUR, rozhodující je měsíční kurz EK v době vydání právního aktu.

Podrobné informace najdete v níž dostupném dokumentu.

Dokumenty

Příručka AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR
Příručka AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR (S REVIZEMI)
Přílohy Příručky AOPK ČR (zip)
Vzory pro žadatele (zip)
Standardy AOPK ČR (odkaz na stránku)
Základní principy kontroly dotací financovaných formou ZMV
Vzorové rozpočty
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vzor

Archiv starších verzí dokumentů

Kontakt

E-mail pro dotazy: aopk-dotazy-opzp21@nature.cz
E-mail pro podání registrované žádosti/ŽoP/ZoR/ŽoZ: zmv@nature.cz

Časté dotazy?

Více informací

Jak podat žádost?

Více informací

Aktuality / Novinky

Vyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy
13. 6. 2024

Vyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašuje pro Operační program Životní prostředí následující 6. výzvu. Podrobné podmínky jsou uvedeny v detailu výzvy. Dále AOPK ČR informuje o změnách 7. a 8. výzvy.

Celý článek O násVyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy
Možnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování
23. 5. 2024

Možnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování

Žadatelé, kteří podali žádost o dotaci v období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2023 v návaznosti na vydané stanovisko Ministerstva financí ohledně finančního vypořádání, mají možnost podat žádost o změnu. Tato informace se netýká projektů zcela proplacených v roce 2023, které již byly finančně vypořádány.

Celý článek O násMožnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování

Nechte se inspirovat

Operační program Životní prostředí podpořil v programovém období 2014-2020 několik tisíc projektů. Nechte se z našich letáků inspirovat těmi nejúspěšnějšími. 

Dotace pro přírodu

Krajina a sídla – plány a studie
Územní studie krajiny, plány ÚSES, studie systému sídlení zeleně

Přirozené zadržení vody v krajině
Tůně, malé vodní návdrže, rašeliniště, přírodní vodní toky, zabránění odvodňování krajiny

Vegetační prvky v sídlech a krajině
Stromořadí, remízky a meze, ovocné sady, ošetření dřevin a podpora druhů, protierzoní opatření, sídelní zeleň

Péče o druhy a specifická stanoviště
Seč travních porostů, pastva hospodářských zvířat, snižování úmrtnosti ptáků na reflexních plochách, kůrovcová hmota, pojezdy, likvidace invazních druhů, likvidace jmelí

Návštěvnická infrastruktura
Chodníky a stezky, pozorovatelny, informační panely, zábradlí

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast