Úvod - Dotace

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (OPŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.V období 2021-2027 bude ve srovnání s tím předešlým kladen větší důraz hlavně na:

 • zvyšování povědomí o změně klimatu, problémech v ochraně přírody a krajiny a o ubývající biodiverzitě;
 • adaptace krajiny na změnu klimatu, zejména zadržování vody v krajině;
 • zaměření na důležité regiony z hlediska ohrožení kvality a kvantity povrchových a podzemních vod.

OPŽP 2021-2027 se člení na 6 specifických cílů:

 • 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 • 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 • 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
 • 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečistění

AOPK ČR administruje vybrané typy projektů ze specifických cílů 1.3 a 1.6 s celkovými výdaji do 200 tis. EUR, které jsou vykazovány zjednodušenou metodou ve formě jednorázové částky dle Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí v rámci tzv. Projektového schématu AOPK ČR

Pro vybrané typy projektů ze specifických cílů 1.3 a 1.6 mimo Projektové schéma AOPK ČR vydává AOPK ČR závazné odborné posudky. Obecně se jedná o projekty přesahující limit 200 tis. EUR, dále pak projekty vykazující určité typy veřejné podpory včetně projektů v režimu de minimis (bez ohledu na způsob vykazování nákladů).

Program OPŽP je financován z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení č. 1060/2021 a z nařízení pro EFRR a FS. Ke schválení obecného nařízení došlo dne 24. června 2021.

Aktuality / Novinky

Vyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy
13. 6. 2024

Vyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašuje pro Operační program Životní prostředí následující 6. výzvu. Podrobné podmínky jsou uvedeny v detailu výzvy. Dále AOPK ČR informuje o změnách 7. a 8. výzvy.

Celý článek O násVyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy
Možnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování
23. 5. 2024

Možnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování

Žadatelé, kteří podali žádost o dotaci v období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2023 v návaznosti na vydané stanovisko Ministerstva financí ohledně finančního vypořádání, mají možnost podat žádost o změnu. Tato informace se netýká projektů zcela proplacených v roce 2023, které již byly finančně vypořádány.

Celý článek O násMožnost zrušení povinnosti provádět finanční vypořádání pro projekty OPŽP administrované v rámci projektového schématu pomocí zjednodušených metod vykazování

Specifický cíl 1.3

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Cíle a oblasti

V rámci specifického cíle 1.3 jsou podporována opatření zaměřená primárně na prevenci dopadů klimatické změny a na prevenci škod vzniklých v rámci přírodních katastrof, jako např. povodně.

Přehled podporovaných aktivit

Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

 • Podaktivita 1.3.1.1.1 Vytváření a obnova tůní (mokřadů)
 • Podaktivita 1.3.1.1.2 Malé vodní nádrže (MVN)
 • Podaktivita 1.3.1.1.3 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv
 • Podaktivita 1.3.1.1.4 Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toků (pouze mimo Projekové schéma AOPK ČR)

Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

 • Podaktivita 1.3.1.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES) – 
 • Podaktivita 1.3.1.2.2 Zavádění půdoochranných technologií není AOPK ČR řešena (v rámci Projektového schématu ani mimo Projektové schéma)

Aktivita 1.3.1.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability (pouze mimo Projekové schéma AOPK ČR)

Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně 

ktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

Opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)

Specifický cíl 1.6

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění 

Cíle a oblasti

V rámci specifického cíle 1.6 jsou podporována opatření zaměřená na podporu ekosystémových funkcí, na podporu vzácných a ohrožených druhů a zachování vzácných a ekologicky cenných biologických stanovišť a lokalit.

Přehled podporovaných aktivit

Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

 • Podaktivita 1.6.1.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
 • Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů 

Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)

Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

Aktivita 1.6.1.4 Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví) (pouze mimo Projekové schéma AOPK ČR)

Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

Opatření 1.6.2 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy 

(pouze mimo Projektové schéma AOPK ČR)