Úvod - Dotace

Národní plán obnovy (NPO) je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR u programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO–POPFK) poskytovatelem či realizátorem u dvou aktivit v rámci komponenty 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem.

       

O opatřeních zaměřených na ochranu životního prostředí podporovaných z NPO se více dozvíte na webových stránkách MŽP.

Více informací o NPO najdete na webových stránkách Národní plán obnovy

Podprogramy

Program se rozděluje do čtyř podprogramů:

Podprogram 164 – Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 
Podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu 
Podprogram 166 – Komplexní vodohospodářské studie
Podprogram 167 – Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií
 

Zdroj financí

Recovery and Resilience Facility = Nástroj pro oživení a odolnost, jenž je součástí plánu NextGenerationEU. Část zdrojů je financována ze státního rozpočtu ČR.
 

Dokumenty

Směrnice NPO–POPFK
Dokumentace NPO–POPFK na období 2022–2025
Vzor plné moci pro NPO–POPFK (nepovinný)
Webové stránky NPO