Adaptace na změnu klimatu - Dotace

Podprogram navazuje na zavedený podprogram národního programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a je ideálním zdrojem pro ty, kteří uvažují o založení krajinných prvků či péči o ně. Podpora je otevřená široké škále žadatelů, kteří své projekty mohou realizovat na celém území ČR mimo zastavěné a zastavitelné plochy. Uznatelné náklady jsou hrazeny až do výše 100 %.  Maximální výše dotace je 250 tis. Kč, pokud ve výzvě není uvedeno jinak.

Podprogram je součástí komponenty Národního plánu obnovy 2.9  investice 4.

Podporovaná opatření

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
 • Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy
 • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží)
 • Revitalizace a renaturace vodních toků
 • Výsadba dřevin mimo les

Opatření je nutné realizovat dle Standardů péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Náklady projektu nesmí převýšit Náklady obvyklých opatření MŽP. Pokud činnost nenísoučástí NOO MŽP, je třeba výši nákladů dostatečně odůvodnit.

K plánování opatření může žadatel využít Číselník činností nebo si zkusit vytvořit rozpočet žádosti.

Žádost je odesílána prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně musí být podána na Sběrné místo.

Typ žadatele

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzická osoba nepodnikající
 • Fyzická osoba podnikající
 • Kraje
 • Neziskové organizace
 • Obce
 • Obchodní společnosti a korporace
 • Organizační složky státu
 • Právnické osoby - ostatní
 • Příspěvkové organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Státní a národní podniky
 • Školy
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Zahraniční právnické osoby

Lokalizace

 • Celá ČR

Příklady dobré praxe

Výsadba ovocného sadu u obce Jistebník

 • Celkové způsobilé náklady: 249 182 Kč
 • Příspěvek EU: 249 182 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2023

Více informací
Výsadba ovocného sadu u obce Jistebník

Tůň Horní Suchá

 • Celkové způsobilé náklady: 62 250 Kč
 • Příspěvek EU: 62 250 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2023

Více informací
Tůň Horní Suchá

Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

 • Celkové způsobilé náklady: 106 520 Kč
 • Příspěvek EU: 106 520 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2021

Více informací
Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast