Odborná skupina – komise pro rybí přechody

Komise pro rybí přechody je odborným orgánem zajišťující odbornou podporu činnosti regionálních pracovišť a ústředí AOPK ČR.  Její činnost je zaměřena na problematiku migrační prostupnosti vodních toků ve vztahu k ochraně vodních živočichů, zejména zvláště chráněných druhů ryb a dalších zvláště chráněných druhů živočichů existenčně závislých na migracích ve vodních tocích. Odborná skupina – komise pro rybí přechody byla zřízena OOŘ č. 21.2.

Hlavní náplň odborné skupiny:

  • zlepšování odborného zázemí pro navrhování, realizaci a posuzování funkčnosti rybích přechodů,
  • vytváření podkladů pro stanoviska a připomínky ke koncepčním materiálům v oblasti ochrany vodních ekosystémů,
  • posuzování konkrétních studií a projektů zabývajících se migrační prostupností vodních toků.

Blíže je činnost upravována na základně ročních plánů činnosti. OS se schází dle potřeby a požadavků regionálních pracovišť AOPK ČR, minimálně však 4x ročně.

Nejbližší jednání odborné skupiny v roce 2024:  13. 6.

Postup projednání konkrétních studií, záměrů a projektů v komisi pro rybí přechody a náležitosti žádosti o stanovisko AOPK ČR je ke stažení vzor žádosti

Členové odborné skupiny:

Ing. Zdeněk Myslík (předseda), AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, zdenek.myslik@nature.cz
Mgr. Jan Augustynek (tajemník), AOPK ČR, oddělení péče o vodní ekosystémy, jan.augustynek@nature.cz
Ing. Pavel Marek, AOPK ČR, odd. péče o vodní eokosystémy, pavel.marek@nature.cz
Ing. Miloš Holub, Ph.D., AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, milos.holub@nature.cz
Ing. Pavel Vrána, Ph.D., ČRS – Rada, hospodářské oddělení, vrana@rybsvaz.cz
Ing. Jiří Musil, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., jiri.musil@vuv.cz
Ing. Kamil Farský, AOPK ČR, RP Liberecko, kamil.farsky@nature.cz
doc. Ing. Petr Hartvich, CSc., Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, hartvich@seznam.cz
doc. Ing. Karel Vrána, CSc., ČVUT Praha – Fakulta stavební, vrana@kvmvaqua.cz
Mgr. Radka Jakoubková, AOPK ČR, vodohospodář, radka.jak@atlas.cz
Mgr. Jan Koutný, Ph.D., AOPK ČR, RP Olomoucko, jan.koutny@nature.cz
Ing. Roman Zajíček, AOPK ČR, RP Jižní Morava, roman.zajicek@nature.cz
Ing. Jiří Neudert, AOPK ČR, RP Jižní Čechy, jiri.neudert@nature.cz
Mgr. Tomáš Bartůšek, AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy, tomas.bartusek@nature.cz
Mgr. Martin Čapek, AOPK ČR, RP Východní Čechy, martin.capek@nature.cz
Mgr. Pavel Moravec, AOPK ČR, RP Střední Čechy, pavel.moravec.pha@nature.cz

Regionální garanti:

Jednotliví členové odborné skupiny plní rovněž roli regionálních garantů, kteří plní úkoly uložené předsedou odborné skupiny ve vztahu ke svěřenému regionu a současně v rámci své působnosti poskytují regionálním pracovištím konzultace.

Mapka územní působnosti regionálních garantů je ke stažení zde.

Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (aktualizace 2020)

Kontakt:

Mgr. Jan Augustynek
tajemník odborné skupiny