Organizační útvary AOPK ČR:

a) sekce, v jejichž čele stojí ředitelé sekcí,
b) odbory, v jejichž čele stojí ředitelé odboru. Odbory přímo podřízené řediteli jsou samostatnými odbory, v jejich čele stojí ředitelé samostatných odborů. Odbory přímo podřízené řediteli nazvané v organizační struktuře AOPK ČR regionální pracoviště jsou regionálními pracovišti, v jejich čele stojí ředitel regionálního pracoviště (v případě, že regionální pracoviště nese název správy CHKO, nazývá se tato pozice ředitel správy CHKO),
c) oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení (v případě, že oddělení nese název správa CHKO, nazývá se tato pozice vedoucí správy CHKO); oddělení přímo podřízená řediteli či řediteli sekce se nazývají samostatná oddělení, v jejich čele stojí vedoucí samostatného oddělení.

Ředitel
 • Interní audit
 • Samostatný odbor kanceláře ředitele
  • Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
  • Oddělení organizační
 • Samostatný odbor vnějších vztahů
  • Oddělení práce s veřejností
  • Oddělení mezinárodní spolupráce
 • Samostatný odbor OPŽP
  • Oddělení procesní a monitoringu
  • Oddělení hodnocení projektů OPŽP
  • Oddělení projektů OPŽP
 • Sekce ochrany přírody a krajiny
  • Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu
  • Odbor zvláštní ochrany přírody
   • Oddělení druhové ochrany živočichů
   • Oddělení maloplošných zvláště chráněných území
   • Oddělení chráněných krajinných oblastí
   • Oddělení druhové ochrany rostlin
  • Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
   • Oddělení ochrany krajiny
   • Oddělení obecné ochrany přírody
  • Odbor péče o přírodu a krajinu
   • Oddělení péče o terestrické ekosystémy
   • Oddělení péče o vodní ekosystémy
   • Oddělení projektů s mezinárodní účastí
   • Oddělení administrace krajinotvorných programů
  • Odbor monitoringu biodiverzity
   • Oddělení sledování stavu druhů živočichů
   • Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin
 • Sekce vnitřních služeb
  • Samostatné oddělení ekonomické administrace dotací
  • Odbor finančně personální
   • Oddělení souhrnného rozpočtu
   • Oddělení ekonomiky projektů a programového financování
   • Oddělení finanční účtárny
   • Oddělení mzdové účtárny
   • Oddělení ekonomické podpory projektů
   • Oddělení personální
  • Odbor majetkový
   • Oddělení správy majetku
   • Oddělení správy pozemků
   • Oddělení investiční
  • Odbor správy a podpory ICT
   • Oddělení správy a podpory ICT
   • Oddělení technické podpory uživatelů
  • Odbor Informačního systému ochrany přírody
   • Oddělení vývoje a správy aplikací
   • Oddělení technické správy dat a datové podpory
   • Oddělení ÚSOP
 • 14 regionálních pracovišť
  • RP SCHKO Slavkovský les
  • RP SCHKO Český les
  • RP SCHKO České středohoří
  • RP Jižní Čechy
  • RP Střední Čechy
  • RP SCHKO Kokořínsko–Máchův kraj
  • RP Liberecko
  • RP Východní Čechy
  • RP SCHKO Žďárské vrchy
  • RP Jižní Morava
  • RP Olomoucko
  • RP SCHKO Poodří
  • RP SCHKO Beskydy
  • RP SCHKO Bílé Karpaty