Územní systém ekologické stability (ÚSES) je nepravidelná síť ekologicky významných částí krajiny (ať už přirozených nebo pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů), které pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Skládají se z biocenter a biokoridorů, podle významu rozlišujeme místní (lokální), regionální a nadregionální ÚSES.

Krajina CHKO Pálava.Nadregionální biocentra a biokoridory

Nadregionální biocentrum Pálava o rozloze 496 ha (včetně NPR Děvín a NPR Tabulová) je reprezentativním biocentrem, skládajícím se jak z lesů, tak stepních trávníků či lad. 

Nadregionální biocentrum Milovický les (1201 ha) zahrnuje cenné lesní, lesostepní a stepní porosty s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů živočichů.

Nadregionální biocentrum Hlohovecké rybníky (část Nesyt) tvoří mokřady a rybníky, významné zejména jako hnízdiště i zastávka na tahu ptactva.

Biocentra Pálava a Milovický les propojuje nadregionální biokoridor, pokračují přes Skalky a hřeben Holýcj skalisek do Rakouska. Je důležitou spojnicí krajiny Pálavy na české straně s oblastí Vídeňské pánve, v níž má centrum výskytu mnoho zdejších druhl živočichů.

Regionální biocentra a biokoridory

Regionální biocentrum Svatý kopeček (52 ha) charakterem i polohou navazuje na nadregionální biocentrum Pálava.

Regionální biocentrum Dyjský luh spadá do CHKO jen malou částí v NPR Křivé jezero (120 ha), je tvořeno pestrou mozaikou lužních a nivních stanovišť, od lesů po louky a mokřady.

Regionální biocentrum Insel – Skalky (na území CHKO 91 ha) zahrnuje jak drnové stepi a stepní lada, tak okolní rybníky a mokřady. 

Regionální biokoridor Tabulová hora – Svatý kopeček propojuje suchomilná společenstva hlavních pálavských vrcholů vápencového bradla.

Regionální biokoridor Děvín – Dunajovické kopce propojuje stepní biotopy Pálavy s obdobnými stanovišti na Dunajovických kopcích a dále na Znojemsku.

Lokální biocentra jsou vybrána tak, aby reprezentovala celou pestrost přírodních stanovišť a jim odpovídajících společenstev: lesy, skalní, drnové i lučních stepi, společenstva podmíněná lidskou činností (jako jsou stepní lada a rybníky, nebo i území parkového charakteru).