null Mgr. Jaromír Kosejk

Mgr. Jaromír Kosejk
ředitel Odboru obecné ochrany přírody

Narodil se v roce 1977 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, obor Ochrana životního prostředí, v letech 1996-2001. V letech 2001-2004 studoval na právnické fakultě University Karlovy.  Během studií se podílel na monitoringu návštěvnosti v národních parcích.

Od roku 2004 pracoval na Správě ochrany přírody nejprve jako referent na odboru péče o krajinu se zaměřením na územní systém ekologické stability, od roku 2005 pak jako vedoucí Oddělení ochrany krajiny. Po sloučení Správy ochrany přírody s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2006 přešel pracovat na nově vzniklý odbor obecné ochrany přírody a krajiny jako vedoucí oddělení obecné ochrany přírody, na kterém měl na starosti zejména problematiku dřevin rostoucích mimo les, invazních druhů, obnovitelných zdrojů a ochranu krajinného rázu mimo území CHKO. V roce 2007 se podílel na obnovení oddělení ochrany krajiny, na kterém po jeho ustanovení dočasně pracoval jako vedoucí a v rámci kterého byla nově soustředěna mimo jiné ucelená agenda ochrany krajinného rázu a územního systému ekologické stability. V roce 2008 se vrátil pracovat na pozici vedoucího oddělení obecné ochrany přírody. Od roku 2009 je v čele odboru obecné ochrany přírody a krajiny nejprve jako vedoucí a od roku 2015 jako ředitel. Podílel na revizi fondu památných stromů, na vzniku jednotné veřejné databáze památných stromů. Koordinuje přístup k obecné ochraně přírody a krajiny, zejména výkon státní správy v oblasti ochrany krajinného rázu, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí, vytváření územního systému ekologické stability, ochranu dřevin rostoucích mimo les, ochranu neživé přírody a problematiku invazních druhů.

Mezi jeho zájmy patří zejména příroda, sport a turistika.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.