PPK A - Dotace

Podprogram podporuje provádění specifické péče a zajištění konkrétních potřeb menšího rozsahu, které vyžadují zvláště chráněná území (ZCHÚ), ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL).

Potřebná opatření jsou realizována prostřednictvím vybraných zhotovitelů; v případě zájmu vlastníků či nájemců dotčených pozemků jsou s nimi přednostně uzavírány dohody o příspěvku na realizaci opatření. Velkou výhodou opatření prováděných v rámci tohoto podprogramu je cílenost, neboli možnost přesně stanovit konkrétní management. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí ČR a příjemci podpory jsou správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa jeskyní České republiky.

Cíle a oblasti

  • vyhotovení plánů péče a zeměměřické práce
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v  chráněných územích
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v chráněných územích
  • opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu

Máte ve vlastnictví pozemek ve zvláště chráněném území, o který je nutné pečovat z důvodu ochrany přírody? Obraťte se na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR a uzavřete dohodu o péči.

Typ žadatele

  • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

  • Ve zvláště chráněných územích

Příklady dobré praxe

Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

  • Celkové způsobilé náklady: 229 122 Kč
  • Dotační program: PPK A – Péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

  • Program péče o krajinu - státní rozpočet
  • Období realizace: 2020

Více informací
Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast