Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze rozhodnutím orgánu ochrany přírody vyhlásit za památné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno jen se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil (ust. § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).

Každý památný strom má ze zákona ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Při vyhlašování památného stromu lze vymezit ochranné pásmo i větší či menší podle situace v lokalitě, ve které strom roste. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost – například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace a podobně.

Památné stromy vyhlašuje na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. K tomuto orgánu je možno směřovat podněty k vyhlášení stromů, jejich skupin a stromořadí za památné. V podnětu by měly být uvedeny důvody pro vyhlášení. Například mimořádná velikost či stáří stromu, doložení významné události, která se ke stromu váže (zápis z kroniky, dobová fotografie) apod.

Památné stromy a jejich ochranu lze vnímat jako speciální nástroj ochrany dřevin, který respektuje hodnoty přesahující přírodovědný pohled na strom. Památným stromem se může vyhlásit nejen strom zajímavý dendrologicky svým vzrůstem, věkem, habitem, ale i strom významný jako krajinná dominanta či artefakt, ke kterému se váže historická událost nebo příběh či pověst.