Nástrojem praktické péče o krajinu na území CHKO Jizerské hory jsou krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí. Zejména jde o podporu opatření mající pozitivní přínosy z hlediska ochrany přírody a krajiny:

  • zlepšování vodního režimu krajiny,
  • obnova krajinných struktur a ekostabilizačních funkcí,
  • k přírodě šetrného hospodaření