Krajinný ráz a výstavba

Každou krajinu můžeme definovat pomocí její přírodní, kulturní a historické charakteristiky. Má svůj charakteristický krajinný ráz. Ten je v různých oblastech různě výrazný a různě čitelný, je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí rázovitost krajiny - tzn. její odlišnost a jedinečnost. Můžeme ho též nazvat jakýmsi „charakterem krajiny“, který je vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.

Krajinný ráz je chráněn před činnostmi, které mohou jeho estetickou a přírodní hodnotu snížit. Tato ochrana se uplatňuje na celém území České republiky, ale zvýšená pozornost je krajinnému rázu věnována v chráněných krajinných oblastech, kde patří zachování harmonického obrazu kulturní krajiny a omezení případných rušivých vlivů k hlavním předmětům ochrany.

Ochrana krajinného rázu, která je poskytována přírodní, kulturní a historické charakteristice místa či oblasti, je ochranou harmonické shody přírodních a kulturních prvků a struktur. Krajinný ráz je chráněn před zásahy, které představují změnu celkového vzhledu krajiny, viditelné přetvoření obrazu krajiny nebo její dílčí scenérie, narušení vzhledové harmonie, resp. narušení přirozených, ustálených vztahů v daném území, degradaci významu a čitelnosti některých charakteristických znaků krajiny, nebo dokonce jejich destrukci.

Zásady výstavby v CHKO

Správa CHKO Český ráj při formulování zásad výstavby na území CHKO vychází z koncepčního dokumentu Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Český ráj (Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D., 2021).

NPP Suché skály.
Roubenka v Besedicích.
rybník, stavby, skály (foto: Správa CHKO Český ráj)