Jak přírodu chráníme? V prvé řadě je třeba říci, že příroda se nechrání sama. To platí pouze v bezásahových územích, kde je dán prostor přírodním procesům. V ostatních částech CHKO Blanský les o svěřené území aktivně pečujeme – jak v lese, tak na bezlesých plochách. Snažíme se rovněž o udržení příznivého vodního režimu v krajině, podporujeme opatření k zadržení vody a revitalizace potoků.

Část potřebných aktivit - managementu - zajišťujeme sami prostřednictvím Programu péče o krajinu či jiných programů z prostředků MŽP. Nic se samozřejmě neobejde bez spolupráce s obcemi a vlastníky pozemků. Značnou část aktivit přenášíme na hospodáře, jak zemědělské, tak lesnické, a to usměrňováním jejich aktivit. Za vzniklá omezení jim v určitých případech náleží újmy za ztížené hospodaření.

Plán péče

​​​​​​​To, jak se o CHKO Blanský les pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je rozdělen na část rozborovou (zde je zhodnocen dochovaný stav přírody a krajiny a vliv předchozí péče) a část návrhovou, kde jsou navrhovány budoucí aktivity.

Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2018 - 2027 byl vypracován v roce 2016 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR.

Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2018 - 2027​​​​​​​

Péče o les

Intenzivním hospodařením v minulosti byly velké části lesů v Blanském lese přeměněny na porosty smrku a borovice, ale přesto zůstaly v Blanském lese zachovány také porosty se značným zastoupením buku i čisté bučiny. Snahou Správy CHKO Blanský les je podpora druhové rozmanitosti, využívání dalších, méně zastoupených dřevin (jedle, javor klen, javor mléč, třešeň ptačí, jeřáb, lípa, jilm, dub).

Důležitým prvkem péče o lesy je podpora citlivějších způsobů hospodaření, kdy je upřednostňován maloplošný a podrostní způsob obnovy lesa, který vytváří pestřejší strukturu lesa. Důležitým aspektem je také ponechání části nejstarších lesů na dožití, jako stanoviště celé řady druhů, na staré porosty vázaných. Podporováno je ponechávání doupných stromů, ochrana přirozeného zmlazení proti zvěři a dosadba jedle a dalších dřevin.

V roce 2006 uzavřela AOPK ČR s Lesy ČR smlouvu o vyhlášení bezzásahového území na Kleti v západní čásit přírodní rezervace Kleť. Na ploše o rozloze 38 ha tu dnes vzniká nový prales.​​​​​​​

Ilustrace ​​​​​​přirozeného vývoje lesa.​​​​​​​
​​​​​​​Holub doupňák a přirozený vývoj lesa.

Péče o bezlesí

V přírodních památkách a rezervacích Správa CHKO Blanský les zajišťuje pravidelnou péči (management) spočívající v kosení nebo pastvě luk a pastvin.

​​​​Velký důraz při plánování péče je kladen na období, ve kterém je management prováděn a které vyhovuje jak rostlinám, tak živočichům. Neméně důležité je, aby nebyla kosena nebo pasena celá plocha najednou, ale třeba jen její část, zbylá část je obhospodařována v jinou dobu s ohledem na hmyz. Na prudkých svazích a skalních výchozech je prováděn výřez dřevin kvůli světlomilným a konkurenčně slabým druhům rostlin a živočichů, které by jinak vymizely.

Na řadě míst je také prováděna likvidace invazních nebo expanzních druhů rostlin (např. akátu, křídlatek a třtiny křovištní).

Revitalizace potoka Borová

Potok Borová protéká severně od obce Chvalšiny. Jeho celková délka je 6,3 km. V 80. letech bylo provedeno necitlivé odvodnění celého údolí, potok byl napřímen, koryto zahloubeno a opevněno betonovými tvárnicemi. Důsledkem bylo narušení vodního režimu v povodí, poškození a ústup původních společenstev, snížení druhové rozmanitosti a další negativní změny v přírodě.
Správa CHKO Blanský les zahájila v roce 1994 přípravné práce na revitalizaci povodí potoka Borová. Vlastní revitalizace proběhla v letech 1998 a 2000. Regulované opevněné koryto bylo zasypáno, vzniklo přirozené nové koryto. Části starého koryta byly využity k vytvoření tůněk. Došlo tak obnově funkčnosti potoka od prameniště v délce 3,5 km a jeho přirozenému začlenění do okolní krajiny.

Rádi bychom s revitalizacemi pokračovali dál.