null AKT_Nové vyhlášení a nová zonace CHKO Blanský les

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Nové vyhlášení a nová zonace CHKO Blanský les

4. 8. 2022

Od 1. 7. 2022 platí nové bližší ochranné podmínky a nová zonace CHKO Blanský les.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila nový návrh zonace chráněné krajinné oblasti Blanský les. Ten rozdělil celou oblast na čtyři zóny podle aktuálního stavu přírody a krajiny – dosud používané vymezení bylo zastaralé (neodpovídalo zákonu) a především neodpovídalo aktuálnímu stavu přírody a krajiny Blanského lesa. Tento návrh Agentura předjednala v letech 2018 – 2019 s Jihočeským krajem, obcemi a významnými hospodařícími zemědělskými a lesnickými subjekty. Na základě tohoto předjednání byl návrh zonace a návrh bližších ochranných podmínek upraven a Ministerstvo životního prostředí jej v červnu schválilo ve Vyhlášce č. 173/2022 Sb. v návaznosti na nové vyhlášení CHKO Blanský les nařízením vlády č. 172/2022 Sb.

Novým vyhlášením chráněné krajinné oblasti Blanský les došlo od 1. 7. 2022 ke zpřesnění vymezení hranice území CHKO do úrovně podrobnosti katastrální mapy, k zajištění ochrany evropsky významné lokality Blanský les a k novému nastavení potřebných bližších ochranných podmínek CHKO tak, aby byl zachován typický ráz harmonické krajiny a byla zachována přirozená a polopřirozená společenstva s významnými druhy rostlin a živočichů. Díky novému vymezení zonace je nyní možné zajistit účelnou ochranu nejcennějších míst Blanského lesa a zároveň snížit administrativní zátěž vlastníků a hospodářů tam, kde to není nutné.

 

Proč to všechno?

AOPK ČR v CHKO Blanský les dlouhodobě usilovala o změnu vymezení zón, původní zonace neodpovídala přírodním a krajinným hodnotám a neumožňovala jejich adekvátní ochranu. Změnu však nebylo možné provést jinak, než jako součást nového vyhlášení CHKO, protože platné vymezení zón v této CHKO bylo uvedeno v příloze ke zřizovací vyhlášce CHKO (vyhláška Ministerstva kultury ČSR č. 197/1989 Sb.).

V  letech 2018 – 2019 provedla AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy v regionu celou řadu jednání s obcemi i dalšími klíčovými subjekty, na kterých partnery seznamovalo s návrhem nového vymezení zón CHKO a jeho odůvodněním. V rámci tohoto předjednávání se podařilo objasnit partnerům důvody potřebnosti změn zonace a na návrhu změn se ve většině případů shodnout. Ve spolupráci regionálního pracoviště a ústředí byl v polovině roku 2019 připraven návrh záměru na vyhlášení CHKO Blanský les, obsahující konkrétně uvedené předměty ochrany CHKO a žádoucí bližší ochranné podmínky včetně jejich zdůvodnění. Návrh obsahoval také vymezení zón s odůvodněním jednotlivých segmentů včetně zákresu zonace na podkladu katastrální mapy. Na základě připomínek MŽP byly uvedené podklady ještě upraveny a koncem roku 2019 odevzdány na MŽP znovu.

V podkladech pro nové vyhlášení CHKO byly předměty ochrany CHKO definovány přesněji než dříve a novým způsobem jsou také formulovány bližší ochranné podmínky tak, aby orgánu ochrany přírody umožnily efektivně usměrňovat činnosti, které by mohly předměty ochrany poškodit.

Za nejvýznamnější však lze považovat změny ve vymezení zón. Nové vymezení zón lépe odráží skutečné přírodní a krajinné hodnoty území. Do I. zóny jsou zařazeny nejhodnotnější celky přírodě blízkých, zejména lesních ekosystémů, namnoze s výskytem chráněných druhů či významných geomorfologických jevů; část z nich je již chráněna formou MZCHÚ. Do II. zóny jsou zařazeny částečně pozměněné lesní, luční a pastevní ekosystémy či mozaiky ekosystémů přírodě blízkých a člověkem silně ovlivněných, ale také krajinářsky významné celky luk s remízky a rozptýlenou zástavbou. 

S obcemi předjednaný návrh vymezení zón změnil rozsah I. zóny z 1,4 % na 8,5 % a II. zóny z 19,4 % na 27,1 % území CHKO. Nově se na úkor III. zóny vymezila také IV. zóna v rozsahu 2,2 % území (původní zonace uvedená ve zřizovací vyhlášce byla pouze třístupňová). Ve IV. zóně nejsou zákonem vyžadována některá povolení a její vymezení tak usnadní život obyvatelům.

 

Data

​​​​​​​

Výměra jednotlivých zón ochrany přírody CHKO Blanský les
 Zóna ochrany  Výměra (ha)  Podíl (%)
 I.   1 872,10 8,52
 II.   5 945,22 27,07
 III.  13 668,88 62,24
 IV.      474,18 2,16
 CELKEM 21 960,39 100,00

​​​​​​​

Vyjádření změn výměry jednotlivých zón ochrany oproti původní zonaci
 Zóna ochrany  Výměra (ha)  Podíl (%)  Změna (ha)  Změna (%)
 I.  původní 303,54 1,38  + 1 568,56  + 7,14
 nová 1 872,10 8,52
 II.  původní 4 251,92 19,36  + 1 693,30  + 7,71
 nová 5 945,22 27,07
 III.  původní 17 413,52 79,26  - 3 744,64  - 17,05
 nová 13 668,88 62,24
 IV.  původní - -  + 474,18  + 2,16
 nová 474,18 2,16

​​​​​​​

Ke stažení

Nařízení vlády č. 172/2022 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Blanský les(zřizovací předpis, přesné vymezení hranice, bližší ochranné podmínky)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 173/2022 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les (zonace)

 

Mapa

Více informací o jednotlivých zónách a mapu zonace najdete zde.

Mapová aplikace