Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“.  Jde o tzv. zelenou páteř krajiny. Skládá se z biokoridorů a biocentrem různého významu (lokální, regionální a nadregionální). Popis jednotlivých biocenter a biokoridorů v CHKO Bílé Karpaty je k dispozici na regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na Správě CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích.