Ochranu přírody a krajiny na území CHKO Bílé Karpaty vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Regionálního pracoviště Správy CHKO Bílé Karpaty se sídlem v Luhačovicích. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO

Na území chráněné krajinné oblasti jsou vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody. Rozdělují toto území do oblastí se srovnatelně cennými přírodními hodnotami podle cílů jejich ochrany a péče o ně.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území CHKO Bílé Karpaty je vyhlášeno celkem 51 zvláště chráněných území. Z toho je pět v kategorii národní přírodní rezervace na celkové ploše 804,53 ha, jedno v kategorii národní přírodní památka na celkové ploše 18,98 ha, 15 v kategorii přírodní rezervace na celkové ploše 378,69 ha a 30 v kategorii přírodní památka na celkové ploše 172,89 ha.

Více informací

Památné stromy

Památný strom je v České republice oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Označují se tabulí s malým státním znakem ČR umístěnou zpravidla na stojanu poblíž paty stromu.

Více informací

Péče o přírodu

V péči o přírodní hodnoty území a osvětu veřejnosti jsou našimi nepostradatelnými partnery i zástupci neziskového sektoru věnující se ochraně přírody nebo osvětě v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. Jde o tzv. zelenou páteř krajiny. Skládá se z biokoridorů a biocentrem různého významu (lokální, regionální a nadregionální).

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací

Cestovní ruch

Správa CHKO zejména buduje a udržuje naučné stezky, informační panely a další prvky, jako jsou schody, pražce či zábradlí na turistických stezkách, vydává informační materiály a publikace, pořádá exkurze a akce pro veřejnost.

Více informací