Chci pokácet strom nebo jinak zasáhnout do dřevin rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a v případě dřevin o rozměrech větších než minimálních (dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, resp. plocha 40 m2 u zapojeného porostu dřevin), také před kácením. Výjimku dle této vyhlášky představují energetické dřeviny, vánoční stromky a ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Ze zákazu poškozování dřeviny nelze dát výjimku, jde o zákaz absolutní. Pokácení dřeviny je obecně možné na základě povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), které je vydáváno ve správním řízení formou rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. 

V případě, že má být káceno za účelem stavebního záměru, který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a současně se nachází celý nebo i jen z části ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti  bude posouzení kácení předmětem společného řízení  a případné povolení ke kácení bude vydáno ve společném rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody dle § 83 odst. 9 ZOPK. Pravomocné společné rozhodnutí je samostatným správním rozhodnutím, které se předkládá jako povinná součást žádosti o povolení záměru podle § 184 odst. 2 písm. e) stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Režim společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK je speciální postup oproti zákonu č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku. V případě, že má být káceno za účelem stavebního záměru, který podléhá povolení dle  stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a záměr se ani z části nenachází ve zvláště chráněném území (nebo se nachází pouze v ochranném pásmu zvláště chráněného území), evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti bude povolení kácení součástí jednotného environmentálního stanoviska dle  zákona č. 148/2023 Sb. Příslušným orgánem k vydání jednotného environmentálního stanoviska je v závislosti na parametrech konkrétního záměru obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad nebo MŽP.  V případě, že vás zajímá problematika povolení záměru stavební činnosti ve zvláště chráněném území, naleznete informace také na samostatné stránce k této životní situaci.

V některých případech je povolen mírnější režim povolování (§ 8 odst. 2 ZOPK), tzv. oznámení spočívající v předchozím oznámení záměru kácet. Pokud orgán ochrany přírody nezahájí do 15 dnů správní řízení o pozastavení, omezení či zákazu Vámi oznámeného kácení, můžete dřevinu legálně pokácet. Tento mírnější režim se týká kácení:

 • z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,
 • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení,
 • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze,
 • z důvodů zdravotních.

V případě dřeviny, u které hrozí bezprostřední ohrožení zdraví, života nebo škoda na majetku značného rozsahu, je možné rovněž kácet v dodatečném oznamovacím režimu (§ 8 odst. 4 ZOPK). U tohoto případu jde o oznámení dodatečné, které musíte doručit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Tento postup je však velmi výjimečný, lze ho aplikovat např. po bouřce u stromu staticky poškozeného bleskem, nikoliv u dlouhodobě suchého avšak stabilního stromu.

Dřevina, které se váš záměr týká, může být také památným stromem. V takovém případě je kromě shora uvedených limitací zakázáno takovou dřevinu poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, a ke kácení by bylo třeba nejprve ochranu památného stromu zrušit. I ošetřování památného stromu je vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody.

Co vše potřebuji?

Pokud nemáte kvalifikovaný důvod dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), budete potřebovat povolení dle § 8 odst. 1 ZOPK.V případě, že dřevina, do které chcete zasahovat, je památným stromem, budete potřebovat výjimku ze zákazu u památného stromu dle § 56 odst. 1 ZOPK, nebo souhlas s ošetřením památného stromu dle § 46 odst. 2 ZOPK (pokud chcete dřevinu jen ošetřit viz , informace na samostatné stránce k této životní situaci).

Pokud si nevíte rady, můžete se na AOPK ČR (příslušné regionální pracoviště) obrátit s žádostí o předběžnou informaci, v rámci které Vám AOPK ČR ke konkrétnímu případu sdělí, co vše budete v úseku spadajícím do její kompetence potřebovat a jakým způsobem máte postupovat.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve dvou rovinách. K povolování kácení v „běžném“ režimu dle § 8 odst. 1 ZOPK je příslušná na území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a jejich ochranných pásem, a dále na území přírodních památek (PP) a přírodních rezervací (PR) a jejich ochranných pásem, které se nacházejí na území chráněných krajinných oblasti (vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava). Dále je AOPK ČR příslušná k povolení kácení za účelem stavebního záměru, který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a to v případě, že se stavební záměr bude nacházet byť i jen zčásti na území chráněné krajinné oblasti (mimo CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava), PP či PR v překryvu s územím chráněné krajinné oblasti, NPP nebo NPR. V těchto případech kácení pro účely stavebních záměrů, které podléhají povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. AOPK ČR rozhoduje  o povolení kácení  v rámci společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK.

K oznamovacímu kácení dle § 8 odst. 2 a 4 je AOPK ČR příslušná kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (NPR a NPP) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu.  A dále také na území, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy a správní obvody správ národních parků.

Povolení kácení dle § 8 odst. 1 ZOPK Kde podat žádost
CHKO (kromě CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce) Povolení kácení dřevin § 8 odst. 1 ZOPK: obecné úřady, AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště – v případě kácení pro účely stavebního záměru, který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
Povolení kácení dřevin § 8 odst. 2 a 4 ZOPK: AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
NPR, NPP a jejich OP* (mimo správní obvody správ národních parků) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP a jeho OP* území NP – Správa Krkonošského NP
NP Šumava a jeho OP* + CHKO Šumava Povolení kácení dřevin § 8 odst. 1 ZOPK: 
území NP – Správa NP Šumava
území CHKO Šumava – obecní úřady, Správa NP Šumava v případě kácení pro účely stavebního záměru, který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
Oznámení kácení dřevin § 8 odst. 2 a 4 ZOPK: Správa NP Šumava
NP Podyjí a jeho OP* území NP – Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko a jeho OP* + CHKO Labské pískovce Povolení kácení dřevin § 8 odst. 1 ZOPK: 
území NP – Správa NP České Švýcarsko
území CHKO Labské pískovce – obecní úřady, Správa NP České Švýcarsko v případě kácení pro účely stavebního záměru, který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
Oznámení kácení dřevin § 8 odst. 2 a 4 ZOPK:
Správa NP České Švýcarsko
PR, PP a jejich OP* (mimo území CHKO a NP) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy AOPK ČR na celém území ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků). 
V případě kácení pro účely stavebního záměru (mimo zvláště chráněné území a území Natura 2000), který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. je povolení kácení součástí jednotného environmentálního stanoviska, které vydává příslušný orgán  dle zákona č. 148/2023 Sb. (tj. obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad nebo MŽP dle parametrů konkrétního záměru).
Území Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) Povolení kácení dřevin § 8 odst. 1 ZOPK:
obecní úřady; příslušný krajský úřad v případě kácení pro účely stavebního záměru podléhajícího povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. 
Oznámení kácení dřevin § 8 odst. 2 a 4 ZOPK:
příslušný obecní úřad s rozšířenou působností
Česká republika – ostatní území  Povolení kácení dřevin § 8 odst. 1 ZOPK:
obecní úřady; v případě kácení pro účely stavebního záměru, který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., je povolení kácení součástí jednotného environmentálního stanoviska, které vydává příslušný orgán  dle zákona č. 148/2023 Sb. (tj. obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad nebo MŽP dle parametrů konkrétního záměru).
Oznámení kácení dřevin § 8 odst. 2 a 4 ZOPK:
příslušný obecní úřad s rozšířenou působností

* V případě kácení pro účely stavebního záměru, který podléhá povolení dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a zasahuje pouze do ochranného pásma (nezasahuje žádné ZCHÚ nebo území Natury 2000) je povolení ke kácení součástí jednotného environmentálního stanoviska, které vydává příslušný orgán dle zákona č. 148/2023 Sb. (tj. obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad nebo MŽP dle parametrů konkrétního záměru).

Náležitosti žádosti

Povolení kácení, výjimku pro památný strom pouze na žádost. Žádost musí obsahovat obecné náležitosti žádosti dle § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dále speciální obsahové náležitosti stanovené v § 83a ZOPK, v případě kácení dřevin rovněž náležitosti stanovené vyhláškou č. 189/2013 Sb. Jedná - li se o záměr na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti s potenciálním vlivem na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je třeba si vždy přednostně zajistit stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK. Toto stanovisko je povinnou přílohou žádosti dle ZOPK a je třeba o něj požádat před podáním žádosti o vydání všech ostatních povolení, souhlasů či rozhodnutí.  

V žádosti musí být uvedeno:

vaše úplná identifikace – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel; u právnické osoby název (obchodní firmu), IČO, adresu sídla,  žádat musí osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (zpravidla člen statutárního orgánu; v případě, že žádost podává například zaměstnanec, je nutné doložit se žádostí pověření od statutárního orgánu),

 • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
 • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
 • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (povolení kácení dle § 8 odst. 1 ZOPK, výjimka pro památný strom dle § 56 odst. 1 ZOPK), 
 • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita termín), v případě, že je káceno pro účely stavebního záměru je nutné předložit projektovou dokumentaci, kterou budete předkládat stavebnímu úřadu
 • váš podpis.

V případě žádosti o kácení musíte kromě shora uvedeného uvést dle § 4  odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ještě následující:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti.

Podobné parametry dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. má také předchozí oznámení záměru kácet dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK. 

Orgán ochrany přírody může postupem dle § 83 odst. 5 a 6 ZOPK vydat rozhodnutí i jako první úkon v řízení. V případě, že máte zájem na tomto zrychleném správním řízení je nutné o tento postup výslovně požádat v žádosti a doložit souhlas všech účastníků řízení (minimálně vždy jím bude obec/obce dle § 71 odst. 3 ZOPK v jejímž obvodu je záměr situovaný). Souhlas musí být vyznačený na situačním výkresu projektové nebo jiné obdobné dokumentace. Souhlas spolku s podanou žádostí o informování dle § 70 odst. 2 ZOPK může být nahrazen vyjádřením spolku, že se řízení nebude účastnit. Informace o přihlášených spolcích, se kterými je nutné záměr projednat si vyžádejte u příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR, případně mohou být informace zveřejněny na webu příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR. Rozhodnutí bude při splnění výše uvedených náležitostí vydáno jako první úkon v řízení pokud záměr bude možné dle ZOPK povolit včetně případného stanovení podmínek. 

Dokumenty:

Vzor žádosti – kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb.
Vzor žádosti dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu, elektronicky emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.