Chci vyhlásit památný strom nebo potřebuji památný strom ošetřit

Každý může zaslat podnět k vyhlášení stromu (skupiny, stromořadí) za památný.

Pokud ve vašem okolí roste nějaký význačný strom (skupina, stromořadí), můžete zaslat podnět na vyhlášení takového stromu (skupiny, stromořadí) za památný. Písemný podnět je potřeba doručit na příslušný orgán ochrany přírody. Posuzována je mimořádná významnost takového stromu (skupiny, stromořadí). Pokud orgán ochrany přírody vyhodnotí podnět jako opodstatněný, zahájí ve věci vyhlášení památného stromu (skupiny, stromořadí) správní řízení.

Péče a odpovědnost za památné stromy náleží vždy vlastníkovi stromu, respektive vlastníkovi pozemku, na kterém památný strom roste. K ošetření památného stromu je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení souhlasu. Bez toho není možné památný strom ošetřit.

Postup vyhlášení stromu za památný

Základní podmínkou pro vyhlášení památných stromů, jejich skupin a stromořadí je skutečnost, že vytipovaní jedinci naplňují požadavek mimořádného významu. Ten spočívá nejčastěji v jejich

 • vzrůstu (celková velikost),
 • stáří,
 • biologické a ekologické hodnotě (jedinečné přírodní stanoviště celé řady organismů - houby, lišejníky, bezobratlí a obratlovci),
 • historické a duchovní hodnotě (historické události, součást historický významných objektů a staveb, hraniční stromy),
 • kulturní hodnotě (regionálně významné stromy či jejich odrůdy, vazba na místní pověsti, příběhy, a legendy, souvislost s významnou osobností),
 • estetické a krajinotvorné hodnotě (vizuálně atraktivní strom, krajinná dominanta)
 • dendrologické hodnotě (cenné domácí i introdukované taxony).

Důvody ochrany se často kombinují, není podmínkou, že musí působit souběžně nebo mít kumulativní charakter. Podstatné je, aby konkrétní mimořádnost/jedinečnost daného stromu byla vždy jasně zřejmá a doložitelná.

Samotný proces vyhlašování památného stromu má zpravidla následující postup:
Podnět k vyhlášení památného stromu může být podán písemně na příslušný orgán ochrany přírody a krajiny. Součástí podání podnětu může být i vlastní písemný návrh na vyhlášení památného stromu, ve kterém je mimo jiné zejména uvedeno:

 • o jakou dřevinu se jedná,
 • na jakém pozemku roste,
 • základní dendrometrické údaje – obvod kmene ve výšce 130 cm nad úrovní terénu, přibližná výška stromu, šířka koruny apod.
 • zdůvodnění navrhované zvýšené právní ochrany.

Co se děje pak a co je důležité vědět

Není právní nárok na automatické vyhovění tomuto podnětu a zahájení správního řízení o vyhlášení památného stromu. Osoba, která podnět podala, si může vyhradit právo být obeznámena s výsledkem vyřízení svého podnětu. V případě, že příslušný orgán ochrany přírody shledá podnět/návrh jako opodstatněný, vypracuje oznámení o záměru vyhlásit památný strom (odborně dopracuje) a zahájí správní řízení ve věci vyhlášení. Záměr na vyhlášení památného stromu projedná orgán ochrany přírody s  vlastníky, orgány státní správy dotčenými podle zvláštních předpisů a příslušnou obcí (pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody). Památný strom je vyhlášen správním rozhodnutím příslušeného orgánu ochrany přírody a krajiny.

Bližší podmínky ošetření památného stromu

Péče a odpovědnost za památné stromy náleží vždy vlastníkovi stromu, respektive vlastníkovi pozemku, na kterém strom roste. K jejich ošetření je nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil.

K udělení souhlasu je třeba podat písemnou žádost, která by měla obsahovat:

 • identifikaci a název památného stromu,
 • lokalizaci památného stromu – parcelní číslo, katastrální území,
 • základní identifikační údaje žadatele,
 • vyjádření vlastníka pozemku, pokud jím není žadatel,
 • důvod, rozsah a specifikace zamýšleného zásahu v podobě: slovního popisu, zákresu do fotodokumentace a přiloženého projektu navržených pěstebních opatření/projektu péče.

Souhlas je udělován formou správního rozhodnutí.

Orgán ochrany přírody v rozhodnutí stanoví podmínky ošetření pouze v takovém rozsahu, který zajišťuje, že nedojde k poškození památného stromu (např. vhodný typ řezu, rozsah a technologie provedení, požadavky na kvalifikaci zhotovitele, časové období apod.).  
Zásahy musí být provedeny na vysoce odborné úrovni, nejlépe profesionálním arboristou s odpovídajícím vzděláním, praxi nebo příslušnou certifikací. Důležitá je také dokumentace a fotodokumentace zásahu, včetně před zásahem i po zásahu.

K ošetření památného stromu je možné využít finanční podpory ze státních dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí, především z Programu péče o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (u obou programů je výše dotace až 100%). V případě větších projektů lze využít také Operační program Životní prostředí, kde je výše podpory až 85% s podmínkou minimální hodnoty projektu 250 000 Kč. Podrobné informace k jednotlivým programům je možné získat na stránkách dotačních programů.  

Dokumenty:

Návrh na vyhlášení památného stromu:
Nezávazný vzor návrhu na vyhlášení památného stromu

Žádost k udělení souhlasu s ošetřením památného stromu: Dle požadavků a vzorů příslušných orgánů ochrany přírody.

Problematika památných stromů je detailně zpracována v metodice Památné stromy.
Více o institutu ochrany památných stromů najdete na stránce Památné stromy.

Kontakty:

Podnět k vyhlášení památného stromu a stejně tak i žádost k udělení souhlasu s jeho ošetřením je třeba zaslat příslušnému orgánu ochrany přírody dle následujícího klíče ve vztahu k území, kde se nacházejí pozemky, na nichž předmětná dřevina roste.

Dotčené území leží v Kde podat žádost
PR, PP a jejich OP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy AOPK ČR - příslušné regionální pracoviště (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)
Česká republika - ostatní území (nejčastější případy) obecní úřad obce s rozšířenou působností