Zde jsou ke stažení již schválené standardy péče o přírodu a krajinu, jejich anglická verze je doplňována průběžně.

Řada A (arboristické standardy)

Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o dřeviny rostoucí mimo les.

01 001 Hodnocení stavu stromů, Tree assessment
01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti, Protection of woody plants during development activities
02 001 Výsadba stromů, Planting of trees
02 002 Řez stromů, Pruning of trees
02 003 Výsadba a řez keřů, Planting and pruning of shrubs
02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, Crown security systems
02 005 Kácení stromů, Tree felling
02 006 Ochrana stromů před úderem blesku, Protection of trees against lightning strike
02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin, Alteration of tree and shrub habitats
02 008 Zakládání a péče o porosty dřevin
02 009 Speciální zásahy na stromech, Special tree treatment
02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastuktury, Care of woody plants along public transport infrastructures
02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury, Care of woody plants along utility lines

Řada B (voda v krajině)

Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o mokřady a jejich vytváření.

02 001 Vytváření a obnova tůní, Creation and restoration of pools
02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť
02 003 Revitalizace vodních toků a jejich niv
02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů
02 005 K přírodě šetrné hospodaření na rybnících
02 006 Rybí přechody
02 007 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem

Řada C (ÚSES a krajinotvorné prvky)

Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zakládání a péči o skladebné části ÚSES a krajinotvorné prvky na nelesních plochách.

01 001 Hodnocení funkčnosti ÚSES
01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty)
02 001 Realizace biocenter a biokoridorů ÚSES
02 002 Vytváření krajnotvorných a interakčních prvků
02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, Planting of fruit trees in the agricultural landscape
02 004 Péče o skladebné části ÚSES vč. Krajinotvorných a interakčních prvků
02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin, Management of functional plantings of fruit woody plants
02 006 Zakládání a péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin, Establishment and management of fruit tree gene pool areas
02 007 Krajinné trávníky, Grasslands

Řada D (péče o vybrané terestrické biotopy)

Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o ohrožené biotopy.

02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí, Restoration of grasslands using regional seed mixtures
02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin)
02 003 Pastva, Grazing
02 004 Sečení, Mowing of grasslands
02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů, Measures to improve the structure of forest stands
02 006 Disturbanční management na nelesních plochách, Disturbance management on non-forest areas
02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality), Management of selected alien plant species
02 008 Likvidace vybraných invazních druhů živočichů (vč. následné péče o lokality)

Řada E (speciální opatření druhové ochrany)

Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v oblasti druhové ochrany přírody.

02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací, Installing and operating mobile seasonal barriers along roads to protect amphibians
02 002 Trvalá opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky, Permanent measures to provide permeability for amphibians
02 003 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce
02 004 Opatření k zabezpečení venkovního elektrického vedení proti zraňování ptáků
02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů
02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, Livestock herd protection against large carnivore attacks
02 007 Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály (včetně přílohy)

Řada F (návštěvnická infrastruktura)

Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zřizování a provozu návštěvnické infrastruktury v chráněných územích interpretující přírodní dědictví a usměrňující návštěvnost.

01 001 Monitoring návštěvnosti v ZCHÚ
02 001 Zpevnění cest a povalové chodníky
02 002 Vyhlídky a překonávání výškových rozdílů (stupně, žebříky, zábradlí apod.)
02 003 Lávky a mostky
02 004 Značení cest a cyklostezek
02 005 Hraniční značení chráněných území a památných stromů
02 006 Informační tabule a panely
02 007 Vybavení odpočinkových míst (lavičky, přístřešky, altány apod.)