null Výzva 22 Obnova území koncepce a příprava KVK

Výzva č. 22: Obnova území koncepce a příprava, Karlovarský kraj

OP Spravedlivá transformace

  • Stav: probíhá
  • Celková alokace: 40 mil. Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Rezortní organizace MŽP, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejnoprávní instituce
  • Lokalita: Karlovarský kraj

Podání žádosti: 31. 5. 2023 – 31. 12. 2024

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách programu

V případě dotazů se můžete obrátit na spravedliva.transformace@sfzp.cz.

Specifický cíl 1.1 FST

Podporované aktivity:

Aktivita 1. Plánování a koordinace rozvoje území

  • Podaktivita 1.1 Pořízení územně plánovacích podkladů a dalších podkladů využitelných v územním plánování (např. územní studie, urbanistická studie), pořízení regulačního plánu nebo jeho změny
  • Podaktivita 1.2 Pořízení územního plánu nebo jeho změny
  • Podaktivita 1.3 Příprava podkladů pro vznik chráněných území a registraci významných krajiných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Aktivita 2. Příprava projektů

  • Podaktivita 2.1 Příprava studií proveditelnosti bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci projektů způsobilých v rámci obnovy území OPST
  • Podaktivita 2.2 Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace pro projekty způsobilé v rámci obnovy území

Aktivita 3. Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability

Aktivita 4. Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality

Podrobné informace o výzvě jsou dostupné na webové stránce programu.

Dokumenty