Odebírat RSS

null Spustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Spustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024

15. 11. 2023

Výzva v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) je určena pro neinvestiční projekty zaměřené na podporu zvláště chráněných druhů a jejich biotopů, likvidaci invazních druhů rostlin či na péči o památné či významné stromy v krajině mimo zvláště chráněná území.

Příjem žádostí probíhá od 15. 11. do 14. 12. 2023. 

Pro rok 2024 je na podprogram PPK B vyčleněna finanční částka ve výši 27 mil. Kč. Maximální možná podpora na jednu žádost je 250 tis. Kč a až do 100 % vynaložených způsobilých nákladů na realizaci opatření. Náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2024.

Stejně jako v předchozích dvou letech není možné z tohoto programu žádat o dotace na vytváření krajinných prvků (například opatření na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, obnovu krajinných prvků v podobě alejí nebo remízů). Pro ně je určen program Národní plán obnovy – Podpora přirozených funkcí krajiny, kde byl příjem žádostí spuštěn k 1. 11. 2023.
 
Žádosti se podávají na příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Jednotného dotačního portálu. Pro vytvoření rozpočtu žádosti a zákresu opatření slouží webová aplikace rozpocet.nature.cz.
 
Znění výzvy včetně podrobné příručky pro žadatele a dalších dokumentů najdete na této stránce

Ilustrační foto: Radek Fišer

Foto: Radek Fišer

Foto: Radek Fišer