Invazní druhy

Šíření invazních druhů a jejich působení na okolní biotu a lidské aktivity představuje celosvětový problém. Společně se vzrůstajícím využíváním přírodních zdrojů, znečišťováním životního prostředí a změnou klimatu jsou řazeny k hlavním negativním faktorům ohrožujících stávající biodiverzitu původních ekosystémů. Nadto způsobují nemalé ekonomické škody
a mohou též nebezpečně působit na lidské zdraví.

Vzrůstající mobilita lidské populace výrazně napomáhá rozšiřování těchto druhů. Ty jsou tak do nových území zavlékány úmyslně např. jako okrasné rostliny (těmi byly v druhé polovině 19. století i dnes tak nepříjemné křídlatky, netýkavka žláznatá či bolševník). Druhou možností je neúmyslné (nevědomé) zavlečení spolu s jiným druhem do nové lokality. Ještě existuje třetí varianta – dotyčný druh doputuje na území samovolně – příkladem z poslední doby na našem území je invaze středomořského křižáka pruhovaného.

Ročně jsou vynakládány nemalé prostředky na jejich alespoň částečnou eliminaci, zejména v nejcennějších lokalitách z pohledu ochrany přírody a s ohledem na lidské zdraví a omezení ekonomických škod. Nejúčinnější způsob boje proti invazním organismům představuje cílená strategie přesahující hranice států a postihující širokou škálu lidských činností. Milníkem v evropském pojetí ochrany přírody a krajiny v oblasti invazí se stalo Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Nařízení se vztahuje na druhy v seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (tzv. unijní seznam), na kterém je nyní 84 druhů. Od 1. 1. 2022 je tento akt implementován, společně ještě s nařízením č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, do naší legislativy.

Invazní druhy

Invazní rak

Podrobné informace o invazních druzích (legislativa, přehled nejčastějších druhů u nás, popis druhů z unijního seznamu včetně systému včasného varování, metodiky a projekty na likvidaci inv. druhů a řada užitečných odkazů) a registrace chovaných invazích druhů najdete na samostatných weobvých stránkých.

Vstoupit na web Invazní druhy

Regulační opatření

Podle Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů musí členské státy zřídit pro značně rozšířené druhy z unijního seznamu tzv. regulační opatření, ve kterých jsou stanoveny postupy, jak minimalizovat dopad těchto druhů na biologickou rozmanitost, lidské zdraví a hospodářství. Priorita jednotlivých opatření by zde měla být stanovena na základě posouzení rizik a nákladové efektivity. Kromě cílené (mechanické, chemické, biologické) eradikace druhu patří mezi tato opatření i opatření týkající se dotčeného ekosystému, které mají zvýšit jeho odolnost vůči stávajícím a budoucím invazím. Regulační opatření též připouští dočasné komerční využití již usídlených invazních druhů, pod podmínkou náležitého zdůvodnění a za předpokladu, že jsou zavedeny odpovídající kontroly, aby se zabránilo jejich dalšímu šíření. To, jak regulační opatření budou vypadat, je na uvážení jednotlivých členských států, nicméně je potřeba postupovat ve spolupráci s okolními státy. Postup regulace se tak může lišit v jednotlivých státech, kdy se bude zohledňovat rozdílný charakter výskytu a potenciálu šíření. Regulační opatření by měla být specifická nejen na úrovni státu (v ČR nyní postupně vydávané tzv. zásady regulace), ale i na škále regionů či stanovišť (v ČR budou vydávány na úrovni krajů, CHKO a NP formou opatření obecné povahy). Jednotlivá regulační opatření se nyní připravují.