Chci hospodařit na pozemku ve správě AOPK ČR nebo chci pozemek ve svém majetku nabídnout státu k odkupu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je příslušná k hospodaření s majetkem státu na mnohých pozemcích, které se nacházejí převážně ve zvláště chráněných územích. V těchto cenných územích stát prostřednictvím AOPK ČR naplňuje plány péče, které pro záchranu, udržení nebo zlepšení předmětu ochrany často vyžadují specifické hospodaření. Za účelem doplňování a scelování státního vlastnictví v těchto přírodně cenných územích dále probíhají výkupy, bezúplatné převody nebo dary pozemků.

Péči o tato cenná území zajišťujeme prostřednictvím smluv o dílo především s místními subjekty, jako jsou drobní hospodáři, obce, nestátní neziskové organizace a také pomocí pachtovních smluv s hospodáři.

Tato pozemková agenda je řešena především v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Pozemková agenda zahrnuje tyto životní situace:

 • chci uzavřít nájemní/pachtovní smlouvu,
 • chci uzavřít smlouvu o pozemkové služebnosti – věcné břemeno,
 • chci směnit pozemky,
 • chci prodat AOPK ČR pozemek ve svém vlastnictví,
 • potřebuji souhlas sousedního vlastníka pozemku – AOPK ČR je můj soused.

Co musí žádost obsahovat?

Žádost nemá předepsaný vzor formuláře, musí ale obsahovat následující informace:

 • identifikace účelu žádosti,
 • úplný název/jméno a příjmení žadatele,
 • sídlo/trvalé bydliště (korespondenční adresu),
 • telefon/mobil, popř. email,
 • popis situace, vč. pozemku (p. č., výměra, druh pozemku, způsob využití, katastrální území, okres),
 • příloha žádosti: např. technická dokumentace, zákres situace v katastrální mapě, stanoviska dotčených orgánů státní správy, fotodokumentace,
 • ​​​​​​​popř. plnou moc k zastupování

Kde mohu žádost podat?

Podrobně popsanou situaci se všemi náležitostmi doručte poštou nebo datovou schránkou příslušnému regionálnímu pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Případně je možné ji podat osobně na podatelně daného pracoviště.