Ochranu přírody a krajiny v CHKO Broumovsko vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

 

Broumovsko je chráněnou krajinnou oblastí od roku 1991. Správa CHKO Broumovsko pečuje o území podle platného plánu péče s cílem ochránit a obnovit hodnoty přírody a krajiny. Zlepšení stavu vzácných přírodních stanovišť a záchranu druhů financuje z krajinotvorných programů. Zajišťuje kosení luk, výsadby buku a jedle v lesích, ostrahu sokolů, pečuje o památné stromy a budováním tůní přispívá k udržení vody v krajině. Usměrňuje pohyb návštěvníků v nejzranitelnějších územích výstavbou povalových chodníků a zábradlí. Informuje návštěvníky o hodnotách území prostřednictvím naučných tabulí a stezek.

Zonace CHKO

Území CHKO je rozděleno do čtyř zón podle přírodních hodnot a míry ochrany přírody, platná zonace je součástí vyhlášky, kterou byla v roce 1991 Chráněná krajinná oblast Broumovsko zřízena.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území CHKO Broumovsko se nachází téměř 350 evidovaných lokalit vzácných druhů rostlin a živočichů a zajímavých jevů neživé přírody. Nejvýznamnější z těchto území jsou vyhlášena jako maloplošná zvláště chráněná území.

Více informací

Památné stromy

Mimořádně významné stromy, které dosáhly neobyčejného vzrůstu a vysokého věku, rostoucí v sídlech i mimo ně, požívají zvláštní ochrany jako památné stromy. Výrazně spoluutvářejí typický ráz krajiny v CHKO Broumovsko.

Více informací

Péče o přírodu

Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s vlastníky a nájemci pozemků zlepšuje stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí prováděním opatření v terénu za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací

Cestovní ruch

Jedinečná krajina CHKO Broumovsko, kterou tvoří pestrá mozaika lesů, luk, pastvin, meandrujících vodotečí s břehovými porosty, rozptýlená zeleň, vzácná fauna a flóra, četné kulturní památky a jedinečný krajinný ráz, vytváří vhodné podmínky pro rozvoj turistiky.

Více informací