Ochranu přírody a krajiny v CHKO Blaník vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO Blaník. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

V CHKO Blaník:

  • cíleně podporujeme akce prospěšné přírodě, zvyšující druhové bohatství a zlepšující podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů;
  • je vyhlášeno 5 maloplošných zvláště chráněných území. Zde podporujeme vhodné způsoby hospodaření jako je dosadba listnáčů nebo ruční sečení luk;
  • je vyhlášeno 20 památných stromů. Ve spolupráci s vlastníky sledujeme stav stromů a poskytujeme na údržbu stromů příspěvky.

Zonace CHKO

K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Blaník vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. Zonace CHKO Blaník byla schválena MŽP ČR v roce 1995.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Cenné části CHKO Blaník jsou chráněny v pěti maloplošných zvláště chráněných územích – třech přírodních rezervacích a dvou přírodních památkách.

Více informací

Památné stromy

Na území CHKO Blaník je vyhlášeno celkem 9 jednotlivců a skupin památných stromů s 20 jedinci. V rámci vyhlášených památných stromů je 6 solitérů, 2 skupiny stromů a jedna alej. Druhově se jedná o 6 různých druhů stromů, převažují lípy srdčité.

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Blaník

Péče o přírodu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v CHKO Blaník cíleně podporuje akce prospěšné přírodě, zvyšující druhové bohatství a zlepšující podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů. Základním dokumentem pro navrhování těchto opatření je Plán péče o CHKO Blaník.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je podle zákona o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací

Cestovní ruch

V CHKO Blaník turisté najdou typickou kulturní krajinu českého venkova i přírodní zajímavosti a drobné památky. Oblast je oblíbeným cílem jak pěších turistů, tak cyklistů.

Více informací

Natura 2000

V rámci soustavy Natura 2000 byly na území CHKO Blaník vyhlášeny dvě evropsky významné lokality - Podlesí a Vlašimská Blanice.

Více informací