Chci se účastnit řízení ve věcech ochrany přírody

Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny je jeden z důležitých prostředků naplnění práva na příznivé životní prostředí zakotvené v Listině základních práv a svobod a koresponduje s Úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva).

Veřejnost se může podílet na ochraně přírody a krajiny prostřednictvím spolku jakožto samosprávného a dobrovolného svazku členů.

  • Právní úpravu spolků obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, §§ 214–302).
  • Právní úpravu účasti veřejnosti na ochraně přírody naleznete v § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  v platném znění (dále jen „ZOPK“).

V jakých případech má spolek právo na předběžné informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních?

Každý spolek, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a který má právní subjektivitu (resp. právní osobnost), se může písemnou žádostí podanou u příslušného orgánu ochrany přírody domáhat

  • jak poskytnutí informací o zamýšlených zásazích,
  • tak o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle ZOPK - s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Tato žádost je platná vždy jeden rok ode dne jejího podání a lze ji podávat opakovaně. Žádost musí být věcně a místně specifikována. Shora uvedené podmínky vyplývají z § 70 odst. 2 ZOPK.

Podmínky účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny

Spolek splňující podmínky dle § 70 odst. 2 ZOPK (viz výše) má právo účastnit se řízení dle ZOPK a nebo řízení podle jiného právního předpisu (typicky řízení o povolení záměru dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb.) pokud se v něm rozhoduje na základě  jednotného environmentální stanoviska vydávaného namísto povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 nebo výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1:

  • pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným orgánem zahájení řízení oznámeno.
  • V tomto případě má postavení účastníka řízení.
  • Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci příslušná ve svém územním obvodu, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce (zde je příslušná Správa NP České Švýcarsko) a CHKO Šumava (zde je příslušná Správa NP Šumava) a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem mimo národní parky a vojenské újezdy. A dále na území, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy a správní obvody správ národních parků. 

Náležitosti žádosti

ZOPK nestanoví pro žádost spolků dle § 70 odst. 2 ZOPK konkrétní formální požadavky.
Žádost však musí být věcně a místně specifikována, tedy by z ní mělo být zřejmé, o která řízení a zásahy se spolek zajímá a jak rozsáhlého území v rámci územní působnosti správního orgánu se týkají. Žádost se zároveň musí vždy týkat zájmů souvisejících s ochranou přírody a krajiny.

Žádost je podáním ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, tedy z ní musí být patrno, kdo ji činí které věci se týká a co navrhuje.

Žadatel musí uvést svou identifikaci - spolek jakožto právnická osoba uvede:

  • svůj název nebo obchodní firmu
  • IČO a adresu sídla, příp. jinou adresu pro doručování.

Žádost musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby žadatele.

Dokumenty:

Vzor žádosti o poskytování informací o zahajovaných správních řízeních a zamýšlených zásazích