Název projektu: Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhůČíslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008605
Program: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkový rozpočet: 68 669 127 Kč
Doba trvání projektu: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2023

Cíle a náplň projektu:

Předmětem projektu byla zásadní modernizace a rozšíření Informačního systému ochrany přírody (ISOP) jako sjednoceného informačního systému ochrany přírody ČR – nástroje podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů.

Úkolem projektu bylo:

  • vybudování komplexní a stabilní informační podpory procesů ochrany a péče o národně významná chráněná území – CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000,
  • zajištění informační podpory hodnocení stavu a vývoje sledovaných fenoménů i hodnocení efektu realizovaných opatření péče o daná území a významné přírodní fenomény; zkvalitňování znalostní databáze, kdy se počítalo i s širokým zapojením veřejnosti, která se podílí na sledování stavu druhů a aktivně se podílí na jejím doplňování; ISOP je funkční, intuitivní uživatelské rozhraní ke všem informačním systémům s ohledem na potřeby a cíle různých typů uživatelů.
  • ISOP je webová prezentace výsledků činnosti AOPK ČR veřejnosti a v širším rozsahu oprávněným osobám (subjekty rezortu MŽP, orgány veřejné správy, odborné školství, zahraniční instituce apod.).

Kontakt:

Mgr. Jan Zárybnický
Věcný garant projektu