Odebírat RSS

null startuje desetiletý projekt pro lepší ochranu rostlin hub a živočichů

AOPK ČR, ústředí

PROSPECTIVE LIFE: startuje desetiletý projekt pro lepší ochranu rostlin, hub a živočichů

16. 1. 2024

Za deset let zlepšit kondici české krajiny, uchovat a zvýšit její biodiverzitu, zvrátit úbytek nejohroženějších druhů je ambicí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí, kterou zaštiťuje dlouhodobý projekt PROSPECTIVE LIFE.

Od jeho startu v lednu 2024 potrvá až do roku 2033. Přinese na čtyři desítky nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů, ale také jejich důkladný monitoring. PROSPECTIVE LIFE se zaměří také na osvětu, vzdělávání a komunikaci. [1]

Červené seznamy počítají v Česku mezi kriticky ohrožené, ohrožené či zranitelné druhy 908 druhů cévnatých rostlin, 162 druhů obratlovců (největší zastoupení mezi nimi mají ptáci) a přes 3 300 druhů bezobratlých. Vzácné rostliny a živočichy ohrožuje celá řada vlivů. Vedle nešetrného hospodaření v krajině je to třeba i klimatická změna nebo invazní druhy, kterých je u nás na 188 druhů rostlin a živočichů. Ve snaze úbytek druhové rozmanitosti zastavit nebo aspoň zpomalit jsme připravili novelu zákona o ochraně přírody [2], která má usnadnit jejich efektivní ochranu. Projekt PROSPECTIVE LIFE nám umožní věnovat péči širšímu spektru ohrožených druhů včetně volně žijících opylovačů,“  vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

V naší krajině ubývají opylovači, mizí řada druhů rostlin a živočichů. V České republice je ohroženo klesajícím počtem jedinců nebo rizikem vyhynutí 18 % druhů savců, 48 % druhů ptáků, 61 % druhů plazů, 59 % druhů obojživelníků, 45 % druhů ryb, 52 % druhů cévnatých rostlin.

Během následujících deseti let chceme zvrátit negativní trend u nejohroženějších druhů realizací vhodné péče o stovky lokalit v České republice ve spolupráci se zemědělci a lesníky, eliminací negativních vlivů a aktivním zapojením veřejnosti. Zaměříme se také na to, jak zlepšit stav krajiny s cílem uchování a zvýšení biodiverzity,“ vysvětluje hlavní cíle projektu PROSPECTIVE LIFE Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Připravíme 44 nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů [3] pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů. Zároveň budeme pokračovat v práci na těch, které již běží. Součástí projektu je také důkladný monitoring populací druhu a efektu prováděných zásahů. Zaměříme se také na osvětu, vzdělávání a komunikaci, budeme hledat cesty, jak krásy naší přírody a její přínosy pro náš život přiblížit lidem,“ říká Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Záchranné programy jsou u nás zpracovávány pro nejohroženější druhy živočichů a rostlin. Kombinují různé typy opatření s cílem dosáhnout zvýšení populace daného druhu. Chrání a obnovuje se jejich přirozené prostředí, někdy se zakládají záchranné chovy nebo se rostliny pěstují v kulturách a vysazují. Pro druhy, které jsou vázány na určitý region nebo jsou v něm bezprostředně ohroženy vyhynutím, se připravují regionální akční plány. Nyní je realizováno 13 záchranných programů a 12 regionálních akčních plánů. Programy péče se pak připravují pro ty zvláště chráněné druhy, které svými životními projevy mohou způsobovat konflikty s hospodářskými zájmy člověka, zároveň však v přírodě zastávají klíčovou roli. Hlavní náplní programů péče je hledat cesty, jak takové konflikty minimalizovat. V současnosti běží tři programy péče – pro vlka, bobra a vydru. 

Pro přežití člověka je nezbytné uchování přírody, zvlášť zdravých přírodních ekosystémů a biodiverzity.   K tomu potřebujeme správně nastavené předpisy, ale také zajištění aktivní péče. Tu umožňují právě záchranné programy. Díky nim například z české krajiny nevymizel hvozdík písečný český a daří se zvyšovat počty užovek stromových či syslů. Cíle projektu PROSPECTIVE LIFE jsou ambiciózní, ale mají potenciál přinést pozitivní změny do naší přírody a krajiny,“ uzavírá Pavel Pešout.

Poznámky: 
[1] Projekt PROSPECTIVE LIFE (LIFE22-IPN-CZ-PROSPECT- 101104621-2) byl podpořen z finančního nástroje Evropské unie LIFE.
V současné době v programu LIFE probíhá také osmiletý projekt Jedna příroda, který usiluje o zachování rozmanitosti přírody v cenných lokalitách soustavy Natura 2000 pomocí efektivního plánování a zajištění péče o tato území, využití výsledků aktuálního výzkumu v praxi i pomocí rozvoje dobrých vztahů a dlouhodobé spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků, které se nacházejí právě v chráněných územích. 
[2] https://www.mzp.cz/cz/news_20230822_Zakon-lepe-ochrani-biotopy-ohrozenych-druhu-a-pomuze-i-opylovacum
[3] O záchranných programech, regionálních akčních plánech a programech péče naleznete více na webu www.zachranneprogramy.cz

Foto: David Modřanský

Loga MŽP, LIFE, Evropská unie, Natura 2000


 

Rozkvetlý koniklec otevřený.

Koniklec otevřený, foto: David Modřanský