Odebírat RSS

null Pomoc chovatelům hospodářských zvířat: dotace na zabezpečení stád před velkými šelmami a zcela nově i náhrada zvýšených nákladů při organizaci pastvy

AOPK ČR, ústředí

Pomoc chovatelům hospodářských zvířat: dotace na zabezpečení stád před velkými šelmami a zcela nově i náhrada zvýšených nákladů při organizaci pastvy

12. 1. 2023

Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace preventivních opatření k zamezení škod. Udržení pastvy je zásadní pro vzhled naší krajiny i pro péči o mnohé cenné biotopy a druhy. Stát se proto snaží chovatele podporovat.

Řadu let jsou kompenzovány škody na hospodářských zvířatech způsobené velkými šelmami (vlk, rys, medvěd). V posledních letech jsou chovatelům hrazeny také náklady na realizaci preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky těchto predátorů. Průlomovou novinkou v případě vlka je pak úprava vyhlášky o náhradě újmy za ztížení hospodaření [1]. Ta umožní chovatelům v místech, kde vlk žije, kompenzovat zvýšené náklady na organizaci zabezpečené pastvy – tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Platí od začátku roku a chovatelé, kteří mají zabezpečené pastviny, mají nárok na kompenzaci zvýšených nákladů již za loňský rok. Vedle podpory pastvy od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši cca od 5 500 do 8 400 Kč za hektar pasené plochy [2] po úpravě této vyhlášky mohou nově od AOPK ČR obdržet od 12 200 Kč do 4900 Kč/ha na zabezpečené pastviny v oblastech s opakovaným výskytem vlka.  

„Snažíme se chovatelům vyjít co nejvíc vstříc, pastva utvářela naši krajinu po stovky let a těžko se dá nahradit. Na podporu dosáhnou jak lidé, kteří v zemědělství podnikají, tak i ti, kteří chovají pro radost pár oveček za domem. Nově se podařilo prosadit, že chovatelé mohou získat i peníze například na jinou organizaci pastvy, údržbu oplocení či práci pasteveckých psů. Mají také nárok na kompenzaci škod v případě vlčího útoku. Víme, že pro chovatele znamená přítomnost vlků komplikace, právě proto jim stát poskytuje podporu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Po několikaměsíční přestávce mohou chovatelé opět získat podporu na realizaci zabezpečení svých chovů ve výši až 100 % z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Oproti předcházejícímu období se podařilo podmínky a administraci dotace významně zjednodušit. Jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, platbu za provedené opatření bez administrativy. Minimální výše dotace je 50 000 korun Kč, celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 200 000 euro. Díky zjednodušeným metodám vykazování nebudou muset příjemci podporu k proplacení dotace dokládat žádné smlouvy či faktury, cena je stanovena  paušálem (náklady obvyklých opatření MŽP).  O podporu mohou chovatelé požádat u dvou subjektů  - Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

a) Na Státním fondu životního prostředí ČR budou moci na zabezpečení svých stád žádat chovatelé, kteří v zemědělství podnikají. O dotaci na zabezpečení stád budou moci požádat ve dvou výzvách, první z nich pro projekty v režimu de minimis bude vypsána 18. 1. 2023 [3], pro projekty zakládající veřejnou podporu pak koncem února [4].  (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude k jednotlivým žádostem vydávat závazné stanovisko). 
b) Výzva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, umožní získat finance na zabezpečení stád před velkými šelmami drobným chovatelům, kteří v zemědělství nepodnikají [5]. 

„Po zkušenostech z minulého období jsme se snažili žadatelům přístup k dotaci co nejvíce zjednodušit. Nebudou muset dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Je tedy například jedno, zda si na práci najmete firmu, nebo zda to uděláte sám – klíčové je, abyste skutečně splnil to, co je v žádosti, a současně nepřekročil částku danou sazebníkem. Tento systém se nám podařilo domluvit s Evropskou komisí a věřím, že s ním žadatelé budou spokojeni,“ vysvětluje Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Poznámky: 

[1] https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2022/sb0200-2022.pdf
Novinka v podpoře chovatelů hospodářských zvířat na webu www.navratvlku.cz 
[2] Dle Společné zemědělské politiky: od 5 495 Kč/ha (BISS 1740 + celofaremní ekoplatba 1571 + základní titul AEKO na TTP 2184 Kč/ha) do 8 375 Kč/ha (BISS, ekoplatba + AEKO druhově bohatá pastvina 5 064 Kč/ha), event. až 11 769 Kč/ha (BISS, ekoplatba, AEKO suché stepní trávníky a vřesoviště či málo úživné pastviny); počítáno při kurzu 24 Kč/EUR.
[3] Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 V této výzvě budou podpořeny pouze projekty v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – maximálně do výše 20 000 EUR.
Určení formy a výše podpory: Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu, nepřímé výdaje formou paušální sazby. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+. 
Jeden žadatel může žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti. 
[4] V této výzvě budou podpořeny pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01). Vzhledem k probíhající notifikaci veřejné podpory s Evropskou komisí si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy v závislosti na výsledku tohoto procesu. Do doby vydání kladného notifikačního rozhodnutí zároveň nelze vydávat projektům právní akty o poskytnutí podpory. Náklady vzniklé před podáním žádosti nejsou v rámci této výzvy způsobilé. V rámci této výzvy může jeden žadatel žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti. 
Určení formy a výše podpory:
Pro projekty s celkovými náklady do 200 tis. EUR 
Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu. Nepřímé náklady na projektovou přípravu, administraci žádosti, koordinaci v průběhu realizace a publicitu formou skutečných nákladů. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+. 
Pro projekty s celkovými náklady nad 200 tis. EUR
Formou skutečných nákladů pro přímé i nepřímé výdaje. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027.
[5] AOPK ČR, OPŽP ZMV - 2. výzva Specifický cíl 1.6
 

Foto: ČSOP Libosváry