Odebírat RSS

null Červnové číslo časopisu Ochrana přírody je letně rozmanité

AOPK ČR, ústředí

Červnové číslo časopisu Ochrana přírody je letně rozmanité

27. 6. 2024

Věnuje se celé řadě témat, počínaje evropským nařízením o obnově přírody a konče výskytem užovky stromové v Povltaví.

Úvodník ministra Petra Hladíka shrnuje, co pro naše životní prostředí znamená 20 let v Evropské unii. Vyzdvihuje čistší vzduch a vodu a popisuje plány do budoucna, zejména na jednodušší zakládání krajinných prvků či vyhlášení nových velkoplošných chráněných území. Na toto téma si můžete přečíst také rozhovor s Ladislavem Mikem

V rubrice Z naší přírody se dozvíte, jak je to s užovkou stromovou v Povltaví. Intenzivní výzkum tu probíhal v letech 2016–2020, podařilo se získat přes 100 údajů o výskytu tohoto plaza ve všech věkových kategoriích, přímých pozorování bylo 26. Jedná se o životaschopnou populaci, která byla překvapivě objevena až v 80. letech minulého století. 

Už dlouho dobu je zřejmé, že v České republice chybí strategický dokument zaměřený na krajinné plánování. Podklady pro takzvanou Politiku krajiny nyní připravuje šest odborných pracovních skupin, cílem je stanovit prioritní potřeby krajiny a vyhodnotit již existující nástroje k jejich dosažení. Navázat by měla příprava Metodiky krajinného plánování, jakýsi návod pro efektivní práci s nástroji plánování, využívání, ochrany a péče o krajinu v praxi. Více v článku Lindy Stuchlíkové a Martina Bílého. 

Krajině se věnují i další texty. Pavel Pešout se zaměřuje na ekologicky významné prvky a navrhuje, jak motivovat vlastníky a hospoodáře k jejich ochraně. Tomáš Janík a Dušan Romportl v článku Změny krajiny v chráněných územích v posledních 70 letech mimo jiné konstatují, že za uvedené období narostla plocha lesa a trvalých travních porostů, narůstá také rozloha zastavěných a rekreačních ploch.

A v článku Petra Havla se dočtete, co předcházelo nedávnému schválení evropského nařízení o obnově přírody a jak probíhá příprava našeho Národního plánu na její obnovu

Ani další témata, kterým se toto číslo časopisu věnuje, nejsou jednoduchá. Jaromír Kosejk popisuje, jaký dopad bude mít nový stavební zákon na výkon státní správy ve zvláště chráněných územích. Přinese významný nárůst agendy, například v oblasti vlivu na krajinný ráz autor odhaduje jen u AOPK ČR nárůst o více než 10 000 správních řízení ročně. Právě proto byl připraven takzvaný antibyrokratický balíček, který by měl administrativní zátěž snížit na únosnou míru a zároveň zachovat úroveň ochrany přírody a krajiny. 

V časopise se také dozvíte, jak se participativně hodnotí ekosystémové služby, přečtete si, jaké sovy houkají v chráněné krajinné oblasti Brdy, jak se skenují jeskyně, navštívíte Dům přírody Hodonínské Dúbravy a dozvíte se, co ohrožuje národní park Nairobi

Přejeme zajímavé čtení i léto.

Obálka třetího čísla časopisu Ochrana přírody.