null Byly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník

Byly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník

2. 8. 2023

Koncem července Ministerstvo životního prostředí schválilo a vydalo zásady regulace pro dva druhy rostlin z unijního seznamu invazních druhů - bolševník velkolepý a pajasan žláznatý. Bližší podmínky uplatňování zásad regulace budou stanovovány na regionální úrovni místně příslušnými orgány ochrany přírody (krajské úřady, Správy NP, AOPK ČR, újezdní úřady) formou opatření obecné povahy. Realizace opatření stanovených těmito zásadami regulace a opatřeními obecné povahy je zajišťována za účasti vlastníků a uživatelů pozemků.

Bolševník velkolepý patří k nejvýznamnějším invazním druhům rostlin v ČR i v evropském měřítku. Obsahuje látky, které při potřísnění způsobují těžké popáleniny na kůži. Také je prokázán jeho negativní dopad na biodiverzitu, je řazen do první desítky invazních druhů v Evropě a zároveň je správci chráněných území hodnocen jako velmi škodlivý. Cílem managementu bolševníku je jeho úplná eradikace v České republice.
Pajasan žláznatý je v současné době řazen mezi vysoce invazní druhy Evropy a Severní Ameriky. Pajasan má negativní dopad na přírodní ekosystémy přírodu, invaduje mnoho ochranářsky cenných území, i na lidské aktivity, narušuje stavby a dopravní infrastrukturu. Druh má také nezanedbatelné zdravotní dopady, způsobuje dermatitidu a pyl je alergenní. Cílem managementu pajasanu je také úplná eradikace v České republice.

Více v tiskové zprávě MŽP. Text zásad regulace najdete zde.

pajasan žláznatý
bolševník velkolepý