Odebírat RSS

null Výzva NPO – POPFK č. 1/2023 je nově otevřená také pro další okruh žadatelů

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Výzva NPO – POPFK č. 1/2023 je nově otevřená také pro další okruh žadatelů

16. 5. 2023

S tím souvisí i navýšení celkové alokace na 80 mil. Kč.

Díky vyjasnění možného rizika veřejné podpory u opatření realizovaných z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) formou ohlášení blokových výjimek (Nařízení Evropské komise ABER) se podařilo rozšířit okruh možných žadatelů pro výzvu č. 1/2023.

Na základě tohoto rozšíření byla adekvátně navýšena také finanční alokace pro tuto výzvu na 80 mil. Kč.

Omezení zůstává pro velké právnické osoby (PO) s ekonomickou činností – Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnost (dle klasifikace NACE CZ A.01), pokud je plánované opatření stejného charakteru jako ekonomická činnost této PO a zároveň dotčené území, na kterém jsou opatření realizována, neleží celou svou plochou ve zvláště chráněném území, na území soustavy Natura 2000 nebo není součástí registrovaného významného krajinného prvku (podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.). Žádost nemohou podat ani podniky v obtížích (podle metodiky ÚHOS).

Další změnou je zrušení povinnosti odevzdat vypořádání se státním rozpočtem jako přílohy žádosti o závěrečné vyhodnocení akce. To platí pro všechny výzvy v programu NPO – POPFK.

Při prezentování realizovaných opatření z programu NPO – POPFK na veřejnosti se příjemce musí řídit pravidly povinné publicity. Mezi ně patří zobrazení znaku Evropské unie s odkazem na fond (RRF) a uvedení jména poskytovatele dotace a názvu programu. 

Přejít na detail výzvy

Foto: Pavla Pokorná

Foto: Pavla Pokorná