Odebírat RSS

null Vyhlašujeme 2 výzvu z programu Národní plán obnovy Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme 2. výzvu z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

26. 4. 2023

Podpora je určena na dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží. Příjem žádostí právě začal.

Žádosti vyplněné prostřednictvím Jednotného dotačního portálu podávejte elektronicky či v papírové formě na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. 

Podpora je určená na dílčí rekonstrukce stávajících malých vodních nádrží (MVN), jejichž stav nevyžaduje celkovou rekonstrukc. Získat ji lze pro jednu nebo více z těchto činností:  odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.), výsadby doprovodných břehových porostů. Předpokladem k získání dotace je, že taková dílčí rekonstrukce MVN povede (postačí) k dlouhodobému udržení existence biotopu a  k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině.

Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální výše podpory je 2,5 mil. Kč a pro 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 mil. Kč). Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. MVN také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

Výzva je průběžná, žádosti tedy budou administrovány podle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Konečné datum příjmu žádostí je 30. 11. 2023. Příjem žádostí může být také zastaven před tímto datem z důvodu vyčerpání alokace. Alokace pro tuto výzvu je 36,3 mil. Kč (z toho 6,3 mil. Kč DPH).

Podrobné informace včetně příručky pro žadatele najdete na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu. V případě dotazů je možné se obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Přejít na detail výzvy

Foto: Petra Královcová