Odebírat RSS

null Ohlédnutí za proběhlou výzvou Programu péče o krajinu 2023

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Ohlédnutí za proběhlou výzvou Programu péče o krajinu 2023

3. 7. 2023

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Programu péče o krajinu, podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) v letošním roce rozdělí celou alokovanou částku ve výši 29 milionů Kč.

Podprogram je určen pro externí žadatele na financování projektů ve volné krajině. Podporuje projekty neinvestičního charakteru na podporu biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny. Maximální poskytovaná dotace je 250 tisíc Kč.

Příjem žádostí ve výzvě probíhal do 16. 3. 2023. Celkem bylo podáno 551 žádostí za 37, 9 milionů Kč. Po jejich vyhodnocení a schválení v komisích na jednotlivých regionálních pracovištích bylo podpořeno 435 žádostí za bezmála 29 milionů Kč.

Z velké části se jedná o sečení ručními nástroji (křovinořez, sekačka) či pastvu na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů. Tradičními projekty jsou ochranná opatření jarních migrací obojživelníků. Stejně jako v předchozích letech jsou podpořeny také akce na ošetření památných nebo významných stromů.

Krajinné výsadby a tvorba drobných opatření pro zlepšení vodního režimu v krajině (především tůní) jsou již druhým rokem podporovány především z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK). Do tohoto programu je možné podat i některé žádosti, které kvůli nedostatku finančních prostředků nemohly být podpořeny z PPK B. Výzva NPO – POPFK v podprogramu 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu je pro příjem žádostí otevřena do 17. 7. 2023.

Bílé Karpaty, foto: Klára Čámská

Bílé Karpaty, foto: Klára Čámská