Odebírat RSS

null Dotace pro přírodu snazší než kdy dříve. Pomohou zjednodušené metody vykazování

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Dotace pro přírodu snazší než kdy dříve. Pomohou zjednodušené metody vykazování

15. 12. 2022

Vypsali jsme dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí. Zjednodušeným systémem se nyní začíná rozdělovat 800 milionů korun.

Výzvy jsou určeny na široké spektrum činností, které pomohou přírodě. Novinkou pro žadatele je podstatně jednodušší administrativa – takzvané zjednodušené metody vykazování. Žadatelé totiž nebudou muset k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. 

Po zkušenostech z minulého období jsme se snažili žadatelům co nejvíce vyjít vstříc. Nebudou muset dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Je tedy například jedno, zda si na vyhloubení tůně najmete firmu, nebo zda to uděláte sám – klíčové je, abyste skutečně splnil to, co je v žádosti a současně nepřekročil částku danou sazebníkem. Tento systém se nám podařilo domluvit s Evropskou komisí a věřím, že s ním žadatelé budou spokojeni,“ vysvětluje Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Víme, že zejména na menší projekty bylo pro žadatele získání financí z Operačního programu Životní prostředí  nepřiměřeně složité. A také víme, že pro přírodu je důležitý reálný dopad, nikoli papíry. Proto jsem rád, že se nám podařilo prosadit zásadní zjednodušení celého procesu a předpokládám, že se počet žádostí podstatně zvýší,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Finance jsou určeny na rozmanité spektrum činností – od obnovy a tvoby tůní a revitalizace potoků a řek po výsadbu zeleně, péči o chráněná území, likvidaci invazních druhů,  budování návštěvnické infrastruktury. Výzva je vypsána pro  žádosti s celkovými výdaji nepřesahujícími 200 000 eur. Minimální výše je 250 000 Kč bez DPH (pro podaktivitu 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů činí 50 000 Kč bez DPH). Konzultace žadatelům poskytnou regionální pracoviště AOPK ČR [1].  

AOPK ČR vyhlásila výzvy [2] ke dni 15. 12. 2022
1. výzva pro SC 1.3  -> Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Alokace 500 mil. Kč (kromě aktivity 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů)
2. výzva pro SC 1.6  -> Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Alokace 300 mil. Kč

Poznámky:   
[1] Kontakty - Dotace - AOPK ČR
[2] V textech výzev jsou uvedeny podrobné podmínky pro podávání žádostí o dotaci. Žádat nemohou resortní organizace MŽP. 
Veškeré informace na webových stránkách:
dotace.nature.cz
www.nature.cz
Případné dotazy na aopk-dotazy-opzp21@nature.cz
Na stránce programu OPŽP - ZMV v Projekotvém schématu AOPKČR jsou pro žadatele k dispozici tyto dokumenty: 
- Příručka AOPK ČR pro Operační program Životní prostředí 2021-2027, zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR
- Přílohy k Příručce AOPK ČR
- Vzory k administraci žádosti o dotaci
- Standardy AOPK ČR

Foto:  Radim Jarošek

Radim Jarošek