Český kras včera, dnes a zítra

Konference k 50. výročí chráněné krajinné oblasti Český kras


Termín konání: 2.-4. listopadu 2022
Místo konání: slavnostní zahájení proběhlo v Senátu Parlamentu ČR, odborná část konference v konferenčních prostorách Svatojánské koleje kláštera ve Svatém Janu pod Skalou.

Přednášky ke stažení

Pokroky v paleontologickém a stratigrafickém vázkumu staršího paleozoika Českého krasu za posledních 50 let, Petr Budil Česká geologická služba
Český kras - nové poznatky geomorfologického a karsologického výzkumu, Karel Žák, Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Kam mizí voda Bubovického potoka a co pijeme ve Sv. Janu pod Skalou aneb velmi překvapivé výsledky jedné stopovací zkoušky, Jiří Bruthans, Jakub Mareš, Ondřej Jäger a Tomáš Herza, Přírodovědecká fakulta UK, AQH, s. r. o., ZO ČSS 1-05 Geospeleos
První suchozemské rostliny z českého siluru, Jiří Kvaček a Milan Libertín, Národní muzeum
Fosilní obratlovci Českého krasu: 50 let výzkumu, lokální specifika a globální souvislosti, Ivan Horáček a kol., Kat. zoologie PřF UK
Měkkýší fauna Českého krasu v proměnách času, Lucie Juřičková a kol., Kat. zoologie, PřF UK
Český kras a jeho okolí v zemědělském pravěku, Daniel Stolz
Nejvýznamnější vegetace a rostlinné druhy Českého krasu, Tomáš Tichý a Jindřich Prach, AOPK ČR
Význam Českého krasu v botanickém poznání a vývoji geobotaniky, Jarmila Kubíková a Pavel Špryňar, AOPK ČR
Jak vznikla CHKO Český kras, Petr Moucha
Ochranářská péče o lesy v CHKO Český kras, Josef Mottl
Hospodaření LČR, s. p. v CHKO Český kras, Radek Adam
Výzkum a obnova výmladkových lesů v Českém krasu - výsledky ze čtyř výzkumných lokalit, Tomáš Černý a kol., FLD ČZU Praha
Karlické údolí – podaří se zvrátit devastaci jednoho chráněného území?, Petr Karlík a kol.
Dlouhodobý monitoring biodiverzity lesní vegetace v Českém krasu, Jiří Vaníček a kol., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Hrábě jako nástroj ochrany biodiverzity světlých lesů, Jana Doudová a kol., Kat. ekologie, FŽP ČZU Praha
Lesní mikroklima z pohledu bylin, Martin Macek a kol., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Druhově bohatá vegetace interiérů menších lesních fragmentů Českého krasu, Jeňýk Hofmeister a kol., FLD ČZU Praha
Sukcese na opuštěných polích v Českém krasu po téměř 50 letech, Karel Prach, PřF JU a Botanický ústav Třeboň
Změny mikromozaiky stepi (dlouhodobý výzkum na Strážišti), Petr Petříček a kol. 
Kolik máme návštěvníků?, Ondřej Vítek, AOPK ČR
Svatý Jan pod Skalou - přetížení turismem a jak s ním pracovat, Ladislav Ptáček a Kristýna Pinkrová, ÚIMID, z. ú.
Netopýři Českého krasu, Vladimír Hanzal, AOPK ČR
Mapování hnízdění ledňáčka říčního v CHKO Český kras, Jaroslav Veselý a Alena Hadravová, AOPK ČR a Ústav pro ŽP, PřF UK
Sledování průtahu pěnic černohlavých u Choteče, Jaroslav Cepák, Národní muzeum
Novinky ve fauně motýlů Českého krasu, Petr Heřman, Společnost pro ochranu motýlů
Co děláme pro veřejnost, Jana Hofmeisterová, AOPK ČR
Jak stavět v CHKO: Od předpisu k praxi, Cyril Říha a kol., CTS UK
Aktivní management chráněných území v CHKO Český kras, Jindřich Prach, AOPK ČR
Ochranářské aktivity v okolí Hostimi, Pavel Skala a Martin Trávníček, spolek Třesina
Komunita a popularizace ochrany bezlesí, Martina Skohoutilová a Vojtěch Koštíř, Pražská pastvina