null Budoucí krajinní inženýři a autoři pozemkových úprav navštívili Žďárské vrchy

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Budoucí krajinní inženýři a autoři pozemkových úprav navštívili Žďárské vrchy

2. 6. 2023

V úterý 30. 5. proběhla v CHKO Žďárské vrchy exkurze studentů z České zemědělské univerzity v Praze. Studenty oborů krajinné inženýrství a pozemkové úpravy zaujaly některé čerstvě realizované akce, které pracují s vodním režimem v krajině. Během exkurze s odborným výkladem navštívili krajinářsky nejzachovalejší části CHKO s jedinečně dochovanou lidovou architekturou.

Přednášku ke krajinnému rázu území, která se uskutečnila na Volákově kopci v Kameničkách, podal účastníkům exkurze Petr Matějka - krajinář a urbanista Správy CHKO Žďárské vrchy. Doplněna byla navíc komentovanou vycházkou obcí Blatiny, kde se nachází četná stavení tradiční lidové architektury a je typickou ukázkou místního zachovalého krajinného rázu. Ochrana krajinného rázu je jeden ze základních úkolů státní ochrany přírody, tedy péče o celé území beze zbytku. Zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot. Nejčastější problematikou v této oblasti jsou zejména snahy o umísťování a povolování různých druhů staveb.

Zájem studentů vzbudil unikátní dočišťovací mokřad pod kořenovou čistírnou v Chlumětíně, ale i přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Svratce v Herálci. Petra Doležalová - vodohospodářka SCHKO Žďárské vrchy studentům představila obě realizace a objasnila význam revitalizací pro zadržení vody v krajině. Nejvíce zdůraznila druhotný jev revitalizace, tedy obnovu druhové pestrosti. Nezapomněla zmínit překážky, které často podobným záměrům brání.

Povodí Moravy při budování opatření na řece Svratce přesměrovalo dříve napříměný vodní tok do parcely původního meandrujícího koryta. Tok se tím podařilo prodloužit z původních cca 1550 m na 2500 m.

Svratka – nově vybudovaný meandrující tok pod Herálcem

Svratka – studenti na štěrkopískovém náplavu revitalizovaného koryta

První výsledky zkušebního provozu unikátního mokřadu zbudovaného obcí Chlumětín ukazují výbornou účinnost navrženého systému čištění odpadní vody. Zatížení fosforem na nátoku do čistírny a na výtoku z mokřadu se snížilo až o 2 řády. Mokřad zároveň slouží jako zajímavý biotop pro obojživelníky a mokřadní ptáky. Zahlédnout je zde možno velké množství zelených skokanů nebo čolky, vyplašit se dá například bekasina otavní.

Chlumětín – dočišťovací mokřad pod kořenovou čistírnou

Chlumětín – exkurze budoucích krajinářů

Studenti si z exkurze odnesli mnoho praktických poznatků. Navštívili unikátní krajinné prostory se zachovalým krajinným rázem a dozvěděli se, na jaké problémy mohou při jeho ochraně narazit. Zjistili, že součástí krajinného plánování je vodní prvek a že velmi záleží na tom, jak dlouho se voda v krajině zdrží. V budoucnu určitě tyto v praxi nabyté informace využijí při některé ze svých realizací například komplexních pozemkových úprav.

Účastníci exkurze