null Přírodní rezervace Kotvice dostává novou tvář

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Přírodní rezervace Kotvice dostává novou tvář. Začíná tu obnova rybníků a mokřadů.

1. 3. 2024

V chráněné krajinné oblasti Poodří začne v příštím týdnu rozsáhlá obnova mokřadních společenstev v přírodní rezervaci Kotvice.

Současný stav rybníků a mokřadů nevyhovuje vzácným druhům vodních ptáků, například bukáčkovi malému, motáku pochopovi či kopřivce obecné. Nekontrolovatelný pohyb vodní hladiny v době hnízdění ohrožuje kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. Přípravné práce začaly již na podzim, nyní se bude pokračovat v kácení a stavebních pracech na rybničních objektech. 
Klíčová je obnova vodního režimu, která není bez plánované rekonstrukce možná. Po jejím dokončení by se mohla přírodní rezervace Kotvice s okolím stát nejvýznamnějším mokřadním stanovištěm v oblasti Moravské brány pro hnízdící i migrující ptáky. 

Hráze rybníků jsou ve špatném stavu a nebrání povodňovým rozlivům řeky Odry. Ta v minulých letech rozplavila hnízdní hrázky, postupně také ubývají příbřežní porosty, kde ptáci hnízdí. Vysloužilé technické objekty neumožňují potřebnou manipulaci s vodní hladinou a zanesené strouhy brání plynulému odtoku přebytečné vody. Ostrovy na rybníce Nový zarůstají dřevinami a mizí tak hnízdní příležitosti pro široké spektrum vodních ptáků. Přistoupili jsme proto k revitalizaci celého území, která napomůže zdejší přírodě.“ vysvětluje Ivona Kneblová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která území spravuje. 

Místo bude nějakou dobu připomínat velké staveniště. Během prací bude proto bohužel nezbytné uzavřít část naučné stezky Kotvice mezi Novou Horkou a bývalým železničním mostem. K přístupné části naučné stezky se návštěvníci dostanou po stávající cestě od vlakového nádraží ve Studénce. Na přístupových cestách do rezervace jsme proto umístili informační tabule [1]. Víme, že oprava nebude pro lidi, kteří jsou zvyklí toto místo využívat k rekreaci, příjemná. Jedná se však o dočasný stav a máme ale bezpochyby stejný cíl  - chceme, aby Kotvice i její okolí zůstaly i nadále místem, které poskytuje domov vzácným rostlinám a živočichům a lidem umožňuje odpočinek v přírodě.“ doplňuje Václav Osmančík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
 
Práce povedou k obnově vzácných mokřadních ekosystémů, které jsou domovem pro hnízdící a migrující ptáky, obojživelníky a další živočichy. Opraví se poškozené rybniční hráze a technické objekty, nové bezpečnostní přelivy zajistí převedení povodňových průtoků. Pročištěním zanesených náhonů a struh se obnoví potřebný vodní režim. Nové hnízdní příležitosti pro řadu druhů ptáků vytvoří oprava rozplavených hnízdních hrázek a úprava stávajících ostrovů. Součástí projektu je i vytvoření několika tůní na loukách mezi rybniční soustavou a řekou Odrou. Na několika místech budou vysazeny nové stromy. 

Takto rozsáhlá akce se bohužel neobejde bez kácení těch stromů, které neumožňují opravu hrází a ostrovů. Nutnost pokácení každého jednotlivého stromu pečlivě zvažujeme, pro cenné stromy byla navržena citlivá individuální technická řešení, aby zůstaly zachovány. Prosíme návštěvníky, aby v průběhu prací dbali zvýšené opatrnosti.“  konstatuje Václav Osmančík. 

Stavební práce budou ukončeny v březnu 2025. Náklady ve výši cca 63 mil. Kč budou hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. 

Zajištění vypouštěcího objektu Kotvice.

Další z nefunkčních vypouštěcích objektů

Ostrovy na rybníku Nový určené k vytvoření vhdoných podmínek pro hnízdění ptactva.

Ostrovy na rybníku Nový - úpravou dojde k vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění ptactva.

Obnova vypouštěcího objektu Kotvice.

Vypouštěcí objekt je ve špatném stavu