null Obnova mokřadních biotopů v přírodní rezervaci Kotvice pokračuje

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Obnova mokřadních biotopů v přírodní rezervaci Kotvice pokračuje

14. 4. 2024

V chráněné krajinné oblasti Poodří začala na počátku března rozsáhlá obnova mokřadních biotopů v přírodní rezervaci Kotvice.

Z důvodu časného příchodu jara a blížícího se začátku vegetačního období bylo po předání staveniště zhotoviteli ihned přikročeno k pokácení dřevin. Kácení proběhlo citlivě a v nezbytně nutném rozsahu, a to tak, aby nebyla znemožněna následná úprava jednotlivých stavebních objektů. Dřevní hmota ze staveniště byla postupně přemísťována na odvozní místa. Hodnotné dřeviny podél staveništních cest, které by mohly být při stavbě poškozeny, byly opatřeny dřevěným bedněním.

 

Z důvodu podmáčeného terénu na loukách bylo před zahájením pojezdů stavební mechanizace přistoupeno k dočasnému zpevnění přístupové cesty od místní části Nová Horka. V současné chvíli je dokončeno také zpevnění zařízení staveniště.

 

Nyní probíhají práce na obnově obtokové stružky po obvodu lesního porostu, čímž dojde ke zlepšení hydrických podmínek a mikroklimatických poměrů v okolí vodních ploch. Stavební práce budou probíhat co nejšetrněji, aby byl zásah při provádění obnovy co nejmenší. Zemina z prohrábky koryta je odvážena na dočasnou deponii u rybníka Kotvice. V nejbližší době budou zahájeny stavební práce na rybničních ostrovech.

 

Vzhledem k tomu, že se Kotvice nachází v jádrové I. zóně CHKO, je stavební činnost průběžně monitorována biologickým dozerem zhotovitele. Snahou je minimalizovat negativní vlivy na zájmy chráněné zákonem (rozmnožování obojživelníků, hnízdění ptactva, ochrana dřevin).

autor fotografií: Václav Osmančík

Obnova obtokové stružky v loukách.

obnova obtokové stružky

Dočasná příjezdová cesta z Nové Horky k rybníkům.

dočasná příjezdová cesta z Nové Horky

Těžná technika odváží klest z rezervace na deponii.

odvoz klestu