Chci pokácet strom nebo jinak zasáhnout do dřevin rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a v případě dřevin o rozměrech větších než minimálních (dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, resp. plocha 40 m2 u zapojeného porostu dřevin), také před kácením. Výjimku dle této vyhlášky představují energetické dřeviny, vánoční stromky a ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Ze zákazu poškozování dřeviny nelze dát výjimku, jde o zákaz absolutní. Pokácení dřeviny je obecně možné na základě povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), které je vydáváno ve správním řízení formou rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. 

Speciální právní úprava platí pro povolování kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, kde je nezbytné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 6 ZOPK. Pokud je ale Váš stavební záměr povolován stavebním úřadem v jiném procesu (např. zjednodušený postup územního souhlasu), potřebujete povolení ke kácení ve formě rozhodnutí dle § 8 odst. 1 ZOPK.

V některých případech je povolen mírnější režim povolování (§ 8 odst. 2 ZOPK), tzv. oznámení spočívající v předchozím oznámení záměru kácet. Pokud orgán ochrany přírody nezahájí do 15 dnů správní řízení o pozastavení, omezení či zákazu Vámi oznámeného kácení, můžete dřevinu legálně pokácet. Tento mírnější režim se týká kácení:

 • z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,
 • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení,
 • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze,
 • z důvodů zdravotních.

V případě dřeviny, u které hrozí bezprostřední ohrožení zdraví, života nebo škoda na majetku značného rozsahu, je možné rovněž kácet v dodatečném oznamovacím režimu (§ 8 odst. 4 ZOPK). U tohoto případu jde o oznámení dodatečné, které musíte doručit orgánu ochrany přírody (AOPK ČR) do 15 dnů od provedení kácení. Tento postup je však velmi výjimečný, lze ho aplikovat např. po bouřce u stromu staticky poškozeného bleskem, nikoliv u dlouhodobě suchého avšak stabilního stromu.

Dřevina, které se váš záměr týká, může být také památným stromem. V takovém případě je kromě shora uvedených limitací zakázáno takovou dřevinu poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, a ke kácení by bylo třeba nejprve ochranu památného stromu zrušit. I ošetřování památného stromu je vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody.

Co vše potřebuji?

Pokud nemáte kvalifikovaný důvod dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), budete potřebovat povolení dle § 8 odst. 1 ZOPK, případně závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 ZOPK pro účely stavebního záměru. V případě, že dřevina, do které chcete zasahovat, je památným stromem, budete potřebovat výjimku ze zákazu u památného stromu dle § 56 odst. 1 ZOPK, nebo souhlas s ošetřením památného stromu dle § 46 odst. 2 ZOPK (pokud chcete dřevinu jen ošetřit).

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve dvou rovinách. K povolování kácení v „běžném“ režimu dle § 8 odst. 1 ZOPK nebo vydávání závazného stanoviska dle § 8 odst. 6 ZOPK je příslušná na území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a jejich ochranných pásem, a dále na území přírodních památek (PP) a přírodních rezervací (PR), které se nacházejí na území chráněných krajinných oblasti (vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava). K oznamovacímu kácení je AOPK ČR příslušná kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (NPR a NPP) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu.  

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

 • Služba S7222 - Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Služba S15796 - Oznámení plánovaného kácení dřevin
 • Služba S3926 - Oznámení kácení dřevin z důvodu ohrožení života či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu
 • Služba S7458 - Výjimky ze zákazů u památných stromů
 • Služba S7490 - Souhlas k ošetření památného stromu
Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněné území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy Ministerstvo životního prostředí ČR, správy NP a AOPK ČR (na území svých správních obvodů)
Česká republika - ostatní území (nejčastější případy) obecní úřady (povolování kácení dle § 8 odst. 1 a 6 ZOPK), obecní úřady obcí s rozšířenou působností (oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK) 

Náležitosti žádosti

Povolení kácení, výjimku pro památný strom a souhlas s ošetřením památného stromu vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno (podrobnosti žádostí upravuje vyhláška č. 189/2013 Sb.):

 • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
 • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
 • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
 • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (povolení kácení dle § 8 odst. 1 ZOPK, výjimka pro památný strom dle § 56 odst. 1 ZOPK, souhlas s ošetřením památného stromu dle § 46 odst. 2 ZOPK),
 • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita či trasa, termín, délka a četnost),
 • váš podpis.

V případě žádosti o kácení musíte kromě shora uvedeného uvést ještě následující:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti.

Podobné parametry má také předchozí oznámení záměru kácet u privilegovaných důvodů pro kácení.

Dokumenty:

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.